Sổ tay hóa học: Tính chất hóa học của HCl

so-tay-hoa-hoc-tinh-chat-hoa-hoc-cua-hcl

Axid Clohidric (HCl)

I. Hóa tính:

1. Tác dụng với kim loại -> muối + H2

2HCl + Zn = ZnCl2 + H2

2. Tác dụng với oxit bazơ, bazơ -> muối + H2O

2HCl + CuO = CuCl2 + H2O

2HCl + Cu(OH)2 ↓ =  CuCl2 + H2O

3. Tác dụng với muối

HCl + AgNO3 = AgCl ↓ + HNO3 (trắng)

II. Điều chế:

  • Tổng hợp: H2 + X2 = 2HX↑
  • Dùng H2SO4 đặc:

NaCl + H2SO4 đ = NaHSO4 + HCl↑

2NaCL + H2SO4 đ = Na2SO4 + 2HCl↑

newclip.net

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.