Tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4

Tìm số trung bình cộng

Bài học nhằm giúp học sinh có hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng của nhiều số. Biết cách tìm số trung bình cộng của nhiều số.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Cách tìm số trung bình cộng

Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu ?

Tìm số trung bình cộng - Toán lớp 4

Bài giải

Tìm số trung bình cộng

Nhận xét: 

Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

(6 + 4): 2 = 5 (l)

Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.

Ta nói: Can thứ nhất có 6l, can thứ hai có 4l, trung bình mỗi can có 5l.

Video bài giảng:

 

Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Bài toán 2 trang 27

Bài giải

Bài toán 2 trang 27 toán 4

Nhận xét:

Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25 ; 27 và 32.

Ta viết:   (25 + 27 + 32) : 3 = 28

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.


2. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 27)

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a. 42 và 52.

b. 36 ; 42 và 57.

c. 34 ; 43 ; 52 và 39.

d. 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Bài giải

a. Số trung bình cộng của 42 và 52 là :

(42 + 52) : 2 = 47

b. Số trung bình cộng của 36; 42 và 57 là :

(36 + 42 + 57) : 3 = 45

c. Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là :

(34 + 43 + 52+ 39) : 4 = 42

d. Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là :

(20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46

Xem chi tiết

 

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 27)

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg; 38kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài giải

Xem chi tiết

 

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 27)

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Gợi ý:

Các số tự nhiên liên tiếp từ 1 – 9 là: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Bài giải

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo:Luyện tập trang 28


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.