Trao đổi chất ở người (tiếp theo)

Trao đổi chất ở người (tiếp theo)1. Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất ?

 

Trả lời

Hình 1: Vẽ cơ quan tiêu hoá. Nó có chức năng trao đổi thức ăn.

Hình 2: Vẽ cơ quan hô hấp. Nó có chức năng thực hiện quá trình trao đổi khí.

Hình 3: Vẽ cơ quan tuần hoàn. Nó có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng đi đến tất cả các cơ quan của cơ thể.

Hình 4: Vẽ cơ quan bài tiết. Nó có chức năng thải nước tiểu từ cơ thể ra ngoài môi trường.

Xem chi tiết

 

Video bài giảng:

 

2. Ghép chữ vào chỗ … trong sơ đồ. 

Trả lời

Xem chi tiết

 


3. Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

Trả lời

Cơ quan tiêu hoá lấy thức ăn, nước uống từ môi trường để tạo ra các chất dinh dưỡng và thải ra phân.

Cơ quan hô hấp lấy không khí để tạo ra ôxi và thải ra khí các-bô-níc.

Cơ quan tuần hoàn nhận chất dinh dưỡng và ô-xy đưa đến tất cả các cơ quan của cơ thể và thải khí các-bô-níc vào cơ quan hô hấp.

Cơ quan bài tiết thải ra nước tiểu và mồ hôi.

Xem chi tiết

 

4. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động ?

Trả lời

Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.

Xem chi tiết

 

Ghi nhớ:

Nhờ sự hoạt động phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn và bài tiết mà sự trao đổi chất diễn ra bình thường, cơ thể khỏe mạnh. Nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết.

Khoa học 4Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.