Triệu và lớp triệu (tiếp theo) – Toán lớp 4

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)Toán lớp 4. Bài học giúp học sinh biết đọc, viết các số đến lớp triệu. Củng cố thêm về hàng và lớp.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Đọc và viết số:

Viết và đọc số theo bảng:

Lớp triệu

Viết số: 342 157 413

Đọc số: Ba trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba.

Video bài giảng “Triệu và lớp triệu (tiếp theo):

 

2. Thực hành về triệu và lớp triệu:

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 15)

Viết và đọc số theo bảng:

Triệu và lớp triệu (tiếp theo) - Toán lớp 4

Trả lời

32 000 000: Ba mươi hai triệu.

32 516 000: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn.

32 516 497: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy.

834 291 712: Tám trăm ba mươi tư triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn bảy trăm mười hai.

308 250 705: Ba trăm linh tám triệu hai trăm năm mươi nghìn bảy trăm linh năm.

500 209 037: Năm trăm triệu hai trăm linh chín nghìn không trăm ba mươi bảy.

Xem chi tiết

 

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 15)

Đọc các số sau:

Trả lời

7 312 836 : Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn tám trăm ba mươi sáu.

57 602 511: Năm mươi bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm mười một.

351 600 307: Ba trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ba trăm linh bảy.

900 370 200: Chín trăm triệu ba trăm bảy mươi nghìn hai trăm.

400 070 192: Bốn trăm triệu không trăm bảy mươi nghìn một trăm chín mươi hai.

Xem chi tiết

 


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 15)

Viết các số sau:

a) Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn;

b) Hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi tám;

c) Bốn trăm triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm linh năm;

d) Bảy trăm triệu không nghìn hai trăm ba mươi mốt.

Trả lời

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 15)

Bảng dưới đây cho biết một vài số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2003 – 2004:

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu câu hỏi sau :

Trong năm học 2003- 2004 :

a) Số trường trung học cơ sở là bao nhiêu ?

b) Số học sinh tiểu học là bao nhiêu ?

c) Số giáo viên trung học phổ thông là bao nhiêu ?

Trả lời

a) Số trường trung học cơ sở là 9873 trường.

b) Số học sinh tiểu học là 8 350 191 học sinh.

c) Số giáo viên trung học phổ thông là 98 714 giáo viên.

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập trang 16


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.