Triệu và lớp triệu (tiếp theo) – Toán lớp 4

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)Toán lớp 4. Bài học giúp học sinh biết đọc, viết các số đến lớp triệu. Củng cố thêm về hàng và lớp.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Đọc và viết số:

Viết và đọc số theo bảng:

Lớp triệu

Viết số: 342 157 413

Đọc số: Ba trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba.

Video bài giảng “Triệu và lớp triệu (tiếp theo):

 

2. Thực hành về triệu và lớp triệu:

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 15)

Viết và đọc số theo bảng:

Triệu và lớp triệu (tiếp theo) - Toán lớp 4

Trả lời

32 000 000: Ba mươi hai triệu.

32 516 000: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn.

32 516 497: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy.

834 291 712: Tám trăm ba mươi tư triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn bảy trăm mười hai.

308 250 705: Ba trăm linh tám triệu hai trăm năm mươi nghìn bảy trăm linh năm.

500 209 037: Năm trăm triệu hai trăm linh chín nghìn không trăm ba mươi bảy.

Xem chi tiết

 

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 15)

Đọc các số sau:

Trả lời

7 312 836 : Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn tám trăm ba mươi sáu.

57 602 511: Năm mươi bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm mười một.

351 600 307: Ba trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ba trăm linh bảy.

900 370 200: Chín trăm triệu ba trăm bảy mươi nghìn hai trăm.

400 070 192: Bốn trăm triệu không trăm bảy mươi nghìn một trăm chín mươi hai.

Xem chi tiết

 


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 15)

Viết các số sau:

a) Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn;

b) Hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi tám;

c) Bốn trăm triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm linh năm;

d) Bảy trăm triệu không nghìn hai trăm ba mươi mốt.

Trả lời

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 15)

Bảng dưới đây cho biết một vài số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2003 – 2004:

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu câu hỏi sau :

Trong năm học 2003- 2004 :

a) Số trường trung học cơ sở là bao nhiêu ?

b) Số học sinh tiểu học là bao nhiêu ?

c) Số giáo viên trung học phổ thông là bao nhiêu ?

Trả lời

a) Số trường trung học cơ sở là 9873 trường.

b) Số học sinh tiểu học là 8 350 191 học sinh.

c) Số giáo viên trung học phổ thông là 98 714 giáo viên.

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập trang 16


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy