Từ đơn và từ phứcI. Nhận xét:

Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, Hanh / là / học sinh / tiên tiến /.

Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HOC

1. Hãy chia các từ trên thành hai loại :

– Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn). M : nhờ

– Từ gồm nhiều tiếng (từ phức).  M : giúp đỡ

2. Theo em :

– Tiếng dùng để làm gì ?

– Từ dùng để làm gì ?

Video bài giảng:

II. Ghi nhớ:
1. Tiếng cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn. Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi la từ phức.
2. Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo nên câu.


III. Luyện tập:
1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ:

Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /

Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /

Rất công bằng, rất thông minh.

Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.

LÂM THỊ MỸ DẠ

Gợi ý:

– Từ đơn: là từ gồm một tiếng

– Từ phức: là từ gồm hai hay nhiều tiếng

Trả lời

Rất / công bằng, / rất / thông minh /

Vừa / độ lượng / lại / đa tình, / đa mang /

Từ đơn: rất, vừa, lại.

Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.

Xem chi tiết

2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại:

– 3 từ đơn

– 3 từ phức

Trả lời

Từ đơn: buồn, vui, đói, no, đi, đứng, ngồi, hoa, quả,… (chỉ chọn 3 từ)

Từ phức: hung dữ, anh dũng, băn khoăn, cẩu thả, đơn độc, mừng rỡ, thông minh, … (chỉ chọn 3 từ)

Xem chi tiết

3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2.

M : (Đặt câu với từ đoàn kết)

Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta.

Trả lời

– Hôm nay, tôi đi học sớm.

– Bạn Lan rất thông minh.

Xem chi tiết

Học trực tuyếnBài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.