Biểu thức có chứa một chữ – Toán lớp 4

Biểu thức có chứa một chữ

Bài học nhằm giúp học sinh bước đầu nhận biết  biểu thức có chứa một chữ. Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Giới thiệu biểu thức có chứa một chữ

Ví dụ: Lan có 3 quyển vở. mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở.

3 + a là biểu thức có chứa một chữ.

– Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là giá trị của biểu thức 3 + a

– Nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là giá trị của biểu thức 3 + a

– Nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là giá trị của biểu thức 3 + a

Mỗi lần thay chữ số a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a.

Video bài giảng:

2. Thực hành 

Bài1 (SGK Toán lớp 4 trang 6)

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

Hướng dẫn thực hiện:

Thay các giá trị của chữ vào biểu thức, rồi tính giá trị biểu thức đó.

Bài giải

 

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Xem chi tiết


 

Bài 2 (SGK Toán lớp 4 trang 6)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Biểu thức chứa chữ

Hướng dẫn thực hiện:

Thay giá trị của x (hoặc y) vào biểu thức, rồi tính giá trị biểu thức đó.

Bài giải

 

Xem chi tiết

 

Bài 3 (SGK Toán lớp 4 trang 6) 

a) Tính giá trị biểu thức 250 + m  với : m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức 873 – n   với : n = 10; n = 0; n = 70; n = 30.

Hướng dẫn thực hiện:

Thay các giá trị của “m” và “n” vào biểu thức, rồi tính giá trị biểu thức đó.

Bài giải

 

Biểu thức có chứa một chữ

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập trang 7


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.