Tính chất giao hoán của phép cộng – Toán lớp 4

Tính chất giao hoán của phép cộng – Toán lớp 4

Tính chất giao hoán của phép cộngToán lớp 4. Mục tiêu bài học giúp học sinh nhận biết và bước đầu sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:

Tính chất giao hoán của phép cộng - Toán lớp 4

Video bài giảng:

 

Ta thấy giá trị của a + b  và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:

a + b = b + a

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.


2. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 43)

Nêu kết quả tính:

a.      468 + 379 = 847

379 + 468 =

b.      6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 =

c.      4268 + 76 = 4344

76 + 4268 =

Bài giải

a.      468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b.      6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = 9385

c.      4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = 4344

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 43)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a.       48 + 12 = 12 + …

65 + 297 = …. + 65

…. + 89   = 89 + 177

b.       m + n = n + ….

84 + 0 = …. + 84

a + 0   = …. + a =

Bài giải

a.       48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89   = 89 + 177

b.       m + n = n + m

84 + 0 = 0 + 84

a + 0   = 0 + a = a

Xem chi tiết

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 43)

Điền dấu >, <, =

a.       2975 +4017 ….. 4017 + 2975

2975 + 4017 ….. 4017 + 3000

2975 + 4017 ….. 4017 + 2900

b.      8264 + 927 …. 927 + 8300

8264 + 927 …. 900 + 8264

927 + 8264 ….. 8264 + 927

Bài giải

a.       2975 +4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b.      8264 + 927 < 927 + 8300

8264 + 927 > 900 + 8264

927 + 8264 = 8264 + 927

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Biểu thức có chứa ba chữ


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.