Bài giảng điện tử: Biểu thức có chứa một chữ

Thư viện bài giảng điện tử 

Môn: Toán lớp 4

Bài: Biểu thức có chứa một chữ


3 + a là biểu thức có chứa một chữ
– Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4 ; 4 là một giá trị của biểu thức 3 + a
– Nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5 ; 5 là một giá trị của biểu thức 3 + a
– Nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6 ; 6 là một giá trị của biểu thức 3 + a
Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + aTrả lời