Bài giảng điện tử: Hàng và lớp

Thư viện bài giảng điện tử

Môn: Toán lớp 4

Bài: HÀNG VÀ LỚP


Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.
Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hợp thành lớp nghìn.
2. a/ Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào,lớp nào:
46307, 56032, 123517, 305804, 960783
b/ Ghi giá trị của chữ số 7 trong mỗi số ở bảng sauTrả lời