Bài giảng điện tử: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Thư viện bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Môn: Toán lớp 4

Bài: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên


Bài giảng điện tử: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
1. So sánh các số tự nhiên
a. Trong hai số tự nhiên:
– Số nào có nhiều số hơn thì lớm hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
– Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.
– Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
2. Xếp thứ tự các số tự nhiên.
– Xếp thứ tự từ bé đến lớn
– Xếp thứ tự từ lớn đến béTrả lời