Bài giảng điện tử: Tính chất kết hợp của phép cộng

Thư viện bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử: Tính chất kết hợp của phép cộng

Môn: Toán lớp 4

Bài: Tính chất kết hợp của phép cộng


Bài giảng điện tử: Tính chất kết hợp của phép cộng
Giá trị của (a +b) + c và của a + (b + c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:
(a + b) + c = a + (b + c)
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a +b + c như sau:
a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)
1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 3254 + 146 + 1698
4367 + 199 + 501
4400 + 2148 + 252
b) 921 + 898 + 2079
1255 + 436 + 145
467 + 999 + 9533Trả lời