Bài giảng điện tử: Luyện tập trang 46 – Toán 4

Thư viện bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử: Luyện tập trang 46

Môn: Toán lớp 4

Bài: Luyện tập trang 46


Bài giảng điện tử: Luyện tập trang 46
1. Đặt tính rồi tính tổng:
a) 2814 + 1429 + 3046
3925 + 618 + 535
b) 26387 + 14075 + 9210
54293 + 61934 + 7652
2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 96 + 78 + 4
67 + 21 + 79
408 + 85 + 92
b) 789 + 285 + 15
448 + 594 + 52
677 + 969 + 123
3. Tìm x
a) x – 306 = 504;
b) x + 254 = 680.Trả lời