Chia một tổng cho một số – Toán 4

Chia một tổng cho một sốToán lớp 4. Bài học giúp học sinh nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự phát hiện tính chất một hiệu chia cho một số (thông qua bài tập).Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng

II. Tính chất 

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7

Ta có:

(35 + 21) : 7 = 56 : 7 = 8

35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8

Vậy: (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

III. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 76)

Tính bằng hai cách:

a. Tính bằng hai cách:

(15 + 35) : 5

(80 + 4) : 4

b. Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Chia một tổng cho một số - Toán lớp 4

18 : 6 + 24 : 6

60 : 3 + 9 : 3

Bài giải

a.

(15 + 35) : 5 = ?   

Chia một tổng cho một số - Toán 4

(80 + 4) : 4 = ?

 

Chia một tổng cho một số

b.

18 : 6 + 24 : 6 = ?

Toán lớp 4

60 : 3 + 9 : 3 = ?

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 76)

Tính bằng hai cách (theo mẫu):

a. (27 – 18) : 3

b. (64 – 32) : 8

Bài giải

a. (27 – 18) : 3 = ?

b. (64 – 32) : 8 = ?

Xem chi tiết


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 76)

Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm ?

Hướng dẫn giải:

Bài này có thể làm theo 2 cách:

Cách 1:

– Tìm số nhóm của lớp 4A.

– Tìm số nhóm của lớp 4B.

– Tính tổng số nhóm của 2 lớp.

Cách 2:

– Tìm tổng số học sinh của cả 2 lớp.

– Tìm tổng số nhóm của cả 2 lớp

Bài giải

Cách 1:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm.

Cách 2:

Số học sinh cả hai lớp là:

32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh cả hai lớp là:

60 : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm.

Xem chi tiết

 

Toán 4Trả lời