Hai đường thẳng song song – Toán 4

Hai đường thẳng song songToán lớp 4. Mục tiêu bài học giúp học sinh có biểu tượng về hai đường thẳng song song (là hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau).Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Giới thiệu hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song - Toán lớp 4

Video bài giảng:

2. Thực hành


Câu 1 (SGK Toán 4 trang 51)

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Hai đường thẳng song song - Toán 4

Bài giải

a. Trong hình chữ nhật ABCD có:

– AB và DC là cặp cạnh song song với nhau.

– AD và BC là cặp cạnh song song với nhau.

b. Trong hình vuông MNPQ có:

– MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau.

– MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau.

Xem chi tiết

Câu 2 (SGK Toán 4 trang 51)

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào ?

Hai đường thẳng song song

Bài giải

– Cạnh BE song song với cạnh AG

– Cạnh BE song song với cạnh CD

Xem chi tiết

Câu 3 (SGK Toán 4 trang 51)

Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau.

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Bài giải

a)      Hình MNPQ có: MN song song với QP.

Hình DEGHI có: DI song song với GH.

b)      Hình MNPQ có:

NM vuông góc với QM ; MQ vuông góc với PQ.

         Hình DEGHI có:

DE vuông góc với GE; DI vuông góc với HI; IH vuông góc với GH.

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập trang 55


Trả lời