Ảnh hẻm nhỏ ở Sài Gòn

Sài Gòn là thành phố có nhiều ngõ hẻm nhất trong cả nước. Một nhà báo ngoại quốc tới Sài Gòn, đã xem những ngõ hẻm của thành phố này là “Hẻm phố thông ra thế giới”.

    Ảnh hài hước: Đừng mãi theo lợi ích