Hỗn số (tiếp theo)

Toán Tiểu học

Hỗn số (tiếp theo)Lớp 5. Mục tiêu giúp học sinh biết cách chuyển một hỗn số thành phân số.I. Bài giảng

Video bài giảng: Hỗn số (tiếp theo)

II. Kiến thức

Hỗn số (tiếp theo)

Ta viết gọn là:

2\dfrac{5}{8} = \dfrac{2 \times 8 + 5}{8} = \dfrac{21}{8}

Nhận xét: Có thể viết hỗn số thành một phân số có:

– Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

– Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.


III. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 5 trang 13)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

2\dfrac{1}{3} ;    4\dfrac{2}{5} ;    3\dfrac{1}{4} ;    9\dfrac{5}{7} ;    10\dfrac{3}{10}

Hướng dẫn:

Cách chuyển hỗn số thành phân số:

– Tử số của phân số mới bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

– Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.

Bài giải

2\dfrac{1}{3} = \dfrac{2 \times 3 + 1}{3} = \dfrac{7}{3}

4\dfrac{2}{5} = \dfrac{4 \times 5 + 2}{5} = \dfrac{22}{5}

3\dfrac{1}{4} = \dfrac{3 \times 4 + 1}{4} = \dfrac{13}{4}

9\dfrac{5}{7} = \dfrac{9 \times 7 + 5}{7} = \dfrac{68}{7}

10\dfrac{3}{10} = \dfrac{10 \times 10 + 3}{10} = \dfrac{103}{10}

Bài 2 (SGK Toán 5 trang 14)

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

a) 2\dfrac{1}{3} + 4\dfrac{1}{3} ;         b) 9\dfrac{2}{7} + 5\dfrac{3}{7}

c) 10\dfrac{3}{10} - 4\dfrac{7}{10}

Hỗn số (tiếp theo) - Toán 5

Bài giải

b) 9\dfrac{2}{7} + 5\dfrac{3}{7} = \dfrac{65}{7} + \dfrac{38}{7} = \dfrac{65 + 38}{7} = \dfrac{103}{7}

c) 10\dfrac{3}{10} - 4\dfrac{7}{10} = \dfrac{103}{10} - \dfrac{47}{10} = \dfrac{103 - 47}{10} = \dfrac{56}{10} = \dfrac{28}{5}

Bài 3 (SGK Toán 5 trang 14)

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

a) 2\dfrac{1}{3} \times 5\dfrac{1}{4} ;         b) 3\dfrac{2}{5} \times 2\dfrac{1}{7}

c) 8\dfrac{1}{6} : 2\dfrac{1}{2}

Hỗn số (tiếp theo) - Toán lớp 5

Bài giải

b) 3\dfrac{2}{5} \times 2\dfrac{1}{7} = \dfrac{17}{5} \times \dfrac{15}{7} = \dfrac{17 \times 15}{5 \times 7} = \dfrac{255}{35} = \dfrac{51}{7}

c) 8\dfrac{1}{6} : 2\dfrac{1}{2} = \dfrac{49}{6} : \dfrac{5}{2} = \dfrac{49}{6} \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{49 \times 2}{6 \times 5} = \dfrac{98}{30} = \dfrac{49}{15}

Toán 5Trả lời