Luyện tập chung trang 118

Luyện tập chung trang 118Toán lớp 4. Mục tiêu củng cố khái niệm ban đầu về phân số, rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Luyện tập chung trang 118

II. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 118)

Rút gọn các phân số:

\dfrac{12}{30} ; \dfrac{20}{45} ; \dfrac{28}{70} ; \dfrac{34}{51}

Bài giải

\dfrac{12}{30} = \dfrac{12 : 6}{30 : 6} = \dfrac{2}{5}

\dfrac{20}{45} = \dfrac{20 : 5}{45 : 5} = \dfrac{4}{9}

\dfrac{28}{70} = \dfrac{28 : 14}{70 : 14} = \dfrac{2}{5}

\dfrac{34}{51} = \dfrac{34 : 17}{51 : 17} = \dfrac{2}{3}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 118)

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng \dfrac{2}{9} ?

\dfrac{5}{18} ; \dfrac{6}{27} ; \dfrac{14}{63} ; \dfrac{10}{36}

Bài giải

\dfrac{5}{18} là phân số tối giản

\dfrac{6}{27} = \dfrac{6 : 3}{27 : 3} = \dfrac{2}{9}

\dfrac{14}{63} = \dfrac{14 : 7}{63 : 7} = \dfrac{2}{9}

\dfrac{10}{36} = \dfrac{10 : 2}{36 : 2} = \dfrac{5}{18}

Vậy: \dfrac{6}{27} = \dfrac{14}{63} = \dfrac{2}{9}


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 118)

Quy đồng mẫu số các phân số:

a)  \dfrac{4}{3} \dfrac{5}{8}

b)  \dfrac{4}{5} \dfrac{5}{9}

c)  \dfrac{4}{9} \dfrac{7}{12}

d)  \dfrac{1}{2} ; \dfrac{2}{3} \dfrac{7}{12}

Bài giải

a) Mẫu số chung: 24  ( 8 x 3 = 24 )

\dfrac{4}{3} = \dfrac{4 \times 8}{3 \times 8} = \dfrac{32}{24} ;      \dfrac{5}{8} = \dfrac{5 \times 3}{8 \times 3} = \dfrac{15}{24}

b) Mẫu số chung: 45  ( 5 x 9 = 45)

\dfrac{4}{5} = \dfrac{4 \times 9}{5 \times 9} = \dfrac{36}{45} ;      \dfrac{5}{9} = \dfrac{5 \times 5}{9 \times 5} = \dfrac{25}{45}

c) Mẫu số chung: 108  ( 9 x 12 = 108 )

\dfrac{4}{9} = \dfrac{4 \times 12}{9 \times 12} = \dfrac{48}{108} ;      \dfrac{7}{12} = \dfrac{7 \times 9}{12 \times 9} = \dfrac{63}{108}

d) Mẫu số chung: 12

\dfrac{1}{2} = \dfrac{1 \times 6}{2 \times 6} = \dfrac{6}{12}

\dfrac{2}{3} = \dfrac{2 \times 4}{3 \times 4} = \dfrac{8}{12}

Giữ nguyên phân số \dfrac{7}{12}

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 118)

Nhóm nào dưới đây có \dfrac{2}{3} số ngôi sao đã tô màu ?

Luyện tập chung trang 118 - Toán lớp 4

Bài giải

a) Phân số chỉ số ngôi sao đã tô màu là: \dfrac{1}{3}

b) Phân số chỉ số ngôi sao đã tô màu là: \dfrac{2}{3}

c) Phân số chỉ số ngôi sao đã tô màu là: \dfrac{2}{5}

d) Phân số chỉ số ngôi sao đã tô màu là: \dfrac{3}{5}

Vậy nhóm b có số ngôi sao đã tô màu là \dfrac{2}{3}

Toán 4Trả lời