Luyện tập chung trang 123

Luyện tập chung trang 123Toán 4. Mục tiêu giúp học sinh củng cố về so sánh hai phân số, tính chất cơ bản của phân số.Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Luyện tập chung trang 123”

II. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 123)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

\dfrac{9}{14} \dfrac{11}{14}           \dfrac{4}{25} \dfrac{4}{23}           \dfrac{14}{15} … 1

\dfrac{8}{9} \dfrac{24}{27}           \dfrac{20}{19} \dfrac{20}{27}         1 … \dfrac{15}{14}

Bài giải

\dfrac{9}{14} < \dfrac{11}{14}           \dfrac{4}{25} < \dfrac{4}{23}           \dfrac{14}{15} < 1

\dfrac{8}{9} = \dfrac{24}{27}           \dfrac{20}{19} > \dfrac{20}{27}         1 < \dfrac{15}{14}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 123)

Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:

a) Phân số bé hơn 1

b) Phân số lớn hơn 1

Bài giải

a) Phân số bé hơn 1: \dfrac{3}{5}

b) Phân số lớn hơn 1: \dfrac{5}{3}


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 123)

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) \dfrac{6}{11} ; \dfrac{6}{5} ; \dfrac{6}{7}

b) \dfrac{6}{20} ; \dfrac{9}{12} ; \dfrac{12}{32}

Bài giải

a) Các phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

\dfrac{6}{11} ; \dfrac{6}{7} ; \dfrac{6}{5}

b) Để so sánh các phân số ta rút gọn các phân số đã cho:

\dfrac{6}{20} = \dfrac{6 : 2}{20 : 2} = \dfrac{3}{10}

\dfrac{9}{12} = \dfrac{9 : 3}{12 : 3} = \dfrac{3}{4}

\dfrac{12}{32} = \dfrac{12 : 4}{32 : 4} = \dfrac{3}{8}

\dfrac{3}{10} < \dfrac{3}{8} < \dfrac{3}{4} nên \dfrac{6}{20} < \dfrac{12}{32} < \dfrac{9}{12}

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 123)

Tính:

a) \dfrac{2 \times 3 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times 5 \times 6}

b) \dfrac{9 \times 8 \times 5}{6 \times 4 \times 15}

Bài giải

Luyện tập chung trang 123 - Toán 4

Toán 4Trả lời