Luyện tập trang 110 – Toán 4

Luyện tập trang 110Toán 4. Mục tiêu giúp học sinh củng cố một số hiểu biết ban đầu về phân số ; đọc, viết phân số ; quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số. Bước đầu biết so sánh độ dài một đoạn thẳng bằng mấy phần độ dài một đoạn thẳng khác.Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Bài giảng “Luyện tập trang 110 – Toán 4

II. Luyện tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 110)

Đọc các số đo đại lượng:

\dfrac{1}{2} kg ; \dfrac{5}{8} m ; \dfrac{19}{12} giờ ; \dfrac{6}{100} m.

Bài giải

\dfrac{1}{2} kg: một phần hai ki-lo-gam.

\dfrac{5}{8} m: năm phần tám mét.

\dfrac{19}{12} giờ: mười chín phần mười hai giờ.

\dfrac{6}{100} m: sáu phần một trăm mét.

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 110)

Viết các phân số: một phần tư ; sáu phần mười ; mười tám phần tám mươi lăm ; bảy mươi hai phần một trăm.

Bài giải

Luyện tập trang 110 - Toán 4


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 110)

Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1:

8 ; 14 ; 32 ; 0 ; 1.

Bài giải

8 = \dfrac{8}{1}

14 = \dfrac{14}{1}

32 = \dfrac{32}{1}

0 = \dfrac{0}{1}

1 = \dfrac{1}{1}

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 110)

Viết một phân số:

a. Bé hơn 1

b. Bằng 1

c. Lớn hơn 1

Bài giải

a. Phân số bé hơn 1 là phân số có tử số < mẫu số: \dfrac{4}{6}

b. Phân số bằng 1 là phân số có tử số = mẫu số: \dfrac{4}{4}

c. Phân số lớn hơn 1 là phân số có tử số > mẫu số: \dfrac{9}{5}

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 110)

Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

Luyện tập trang 110 - Toán lớp 4

Chú ý: Viết AI = \dfrac{1}{3} AB là cách viết ngắn gọn của: Độ dài đoạn thẳng AI bằng \dfrac{1}{3} độ dài đoạn thẳng AB.

Luyện tập trang 110

Bài giải

a.

CP = \dfrac{3}{4} CD

PD = \dfrac{1}{4} CD

b.

MO = \dfrac{2}{5} MN

ON = \dfrac{3}{5} MN

Toán 4Trả lời