Luyện tập trang 117

Luyện tập trang 117Toán lớp 4. Mục tiêu củng cố và rèn kĩ năng quy đồng mẫu số hai phân số. Bước đầu làm quen với quy đồng mẫu số ba phân số.Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Luyện tập trang 117”

II. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 117)

Quy đồng mẫu số các phân số:

a)    \dfrac{1}{6} \dfrac{4}{5} ;    \dfrac{11}{49} \dfrac{8}{7} ;      \dfrac{12}{5}  \dfrac{5}{9}

b)    \dfrac{5}{9} \dfrac{7}{36} ;    \dfrac{47}{100} \dfrac{17}{25} ;    \dfrac{4}{9} \dfrac{5}{8}

Bài giải

a)

\dfrac{1}{6} \dfrac{4}{5}

Mẫu số chung là: 30  (6 x 5 = 30)

\dfrac{1}{6} = \dfrac{1 \times 5}{6 \times 5} = \dfrac{5}{30} ;      \dfrac{4}{5} = \dfrac{4 \times 6}{5 \times 6} = \dfrac{24}{30}

\dfrac{11}{49} \dfrac{8}{7}

Mẫu số chung là: 49  (49 : 7 = 7)

\dfrac{8}{7} = \dfrac{8 \times 7}{7 \times 7} = \dfrac{56}{49} ;     giữ nguyên phân số \dfrac{11}{49}

\dfrac{12}{5} \dfrac{5}{9}

Mẫu số chung là: 45  (5 x 9 = 45)

\dfrac{12}{5} = \dfrac{12 \times 9}{5 \times 9} = \dfrac{108}{45} ;      \dfrac{5}{9} = \dfrac{5 \times 5}{9 \times 5} = \dfrac{25}{45}

b)

\dfrac{5}{9} \dfrac{7}{36}

Mẫu số chung là: 36  (36 : 9 = 4)

\dfrac{5}{9} = \dfrac{5 \times 4}{9 \times 4} = \dfrac{20}{36} ;     giữ nguyên phân số \dfrac{7}{36}

\dfrac{47}{100} \dfrac{17}{25}

Mẫu số chung là: 100   (100 : 25 = 4)

\dfrac{17}{25} = \dfrac{17 \times 4}{25 \times 4} = \dfrac{68}{100} ;     giữ nguyên phân số \dfrac{47}{100}

\dfrac{4}{9} \dfrac{5}{8}

Mẫu số chung là: 72 (9 x 8 = 72)

\dfrac{4}{9} = \dfrac{4 \times 8}{9 \times 8} = \dfrac{32}{72} ;      \dfrac{5}{8} = \dfrac{5 \times 9}{8 \times 9} = \dfrac{45}{72}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 117)

a) Hãy viết \dfrac{3}{5} và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5.

b) Hãy viết 5 và \dfrac{5}{9} thành hai phân số đều có mẫu số là 9 ; là 18.

Bài giải

a) 2 viết dưới dạng phân số là \dfrac{2}{1}

Mẫu số chung là: 5

\dfrac{2}{1} = \dfrac{2 \times 5}{1 \times 5} = \dfrac{10}{5} ;      giữ nguyên phân số \dfrac{3}{5}

b)  5 viết dưới dạng phân số là \dfrac{5}{1}

– Mẫu số chung: 9

\dfrac{5}{1} = \dfrac{5 \times 9}{1 \times 9} = \dfrac{45}{9} ;      giữ nguyên phân số \dfrac{5}{9}

– Mẫu số chung: 18

\dfrac{5}{1} = \dfrac{5 \times 18}{1 \times 18} = \dfrac{90}{18} ;    \dfrac{5}{9} = \dfrac{5 \times 2}{9 \times 2} = \dfrac{10}{18}


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 117)

Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

Luyện tập trang 117 - Toán lớp 4

a)  \dfrac{1}{3} ; \dfrac{1}{4} \dfrac{4}{5}

b)  \dfrac{1}{2} ; \dfrac{2}{3} \dfrac{3}{4}

Bài làm

a) Mẫu số chung: 60  (3 x 4 x 5 = 60)

\dfrac{1}{3} = \dfrac{1 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times 5} = \dfrac{20}{60}

\dfrac{1}{4} = \dfrac{1 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5} = \dfrac{15}{60}

\dfrac{4}{5} = \dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4} = \dfrac{48}{60}

b) Mẫu số chung: 24  (2 x 3 x 4 = 24)

\dfrac{1}{2} = \dfrac{1 \times 3 \times 4}{2 \times 3 \times 4} = \dfrac{12}{24}

\dfrac{2}{3} = \dfrac{2 \times 2 \times 4}{3 \times 2 \times 4} = \dfrac{16}{24}

\dfrac{3}{4} = \dfrac{3 \times 2 \times 3}{4 \times 2 \times 3} = \dfrac{18}{24}

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 118)

Viết các phân số lần lượt bằng \dfrac{7}{12} ; \dfrac{23}{30} và có mẫu số chung là 60.

Bài giải

Mẫu số chung: 60

\dfrac{7}{12} = \dfrac{7 \times 5}{12 \times 5} = \dfrac{35}{60}

\dfrac{23}{30} = \dfrac{23 \times 2}{30 \times 2} = \dfrac{46}{60}

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 118)

Tính (theo mẫu):

a) \dfrac{15 \times 7}{30 \times 11}

b) \dfrac{4 \times 5 \times 6}{12 \times 15 \times 9}

c) \dfrac{6 \times 8 \times 11}{33 \times 16}

Luyện tập trang 117 - Toán 4

Bài giải

Luyện tập trang 117

Toán 4Trả lời