Luyện tập trang 120

Luyện tập trang 120Toán lớp 4. Mục tiêu giúp học sinh củng cố về so sánh hai phân số có cùng mẫu số ; so sánh phân số với 1.Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Luyện tập trang 120”

II. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 120)

So sánh hai phân số:

a)    \dfrac{3}{5} \dfrac{1}{5} ;

b)    \dfrac{9}{10} \dfrac{11}{10}

c)    \dfrac{13}{17} \dfrac{15}{17}

d)    \dfrac{25}{19} \dfrac{22}{19}

Bài giải

a)    \dfrac{3}{5} > \dfrac{1}{5}    (vì: 3 > 1)

b)    \dfrac{9}{10} < \dfrac{11}{10}    (vì 9 < 11)

c)    \dfrac{13}{17} < \dfrac{15}{17}    (vì 13 < 15)

d)    \dfrac{25}{19} > \dfrac{22}{19}    (vì 25 > 22)


Bài 2 (SGK Toán 4 trang 120)

So sánh các phân số sau với 1:

\dfrac{1}{4} ; \dfrac{3}{7} ; \dfrac{9}{5} ; \dfrac{7}{3} ; \dfrac{14}{15} ; \dfrac{16}{16} ; \dfrac{14}{11}

Bài giải

\dfrac{1}{4} < 1 ;      \dfrac{3}{7} < 1 ;      \dfrac{9}{5} > 1 ;    \dfrac{7}{3} > 1

\dfrac{14}{15} < 1 ;    \dfrac{16}{16} = 1 ;      \dfrac{14}{11} > 1

– Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

– Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

– Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 120)

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: 

a)    \dfrac{1}{5} ; \dfrac{4}{5} ; \dfrac{3}{5}

b)    \dfrac{6}{7} ; \dfrac{8}{7} ; \dfrac{5}{7}

c)    \dfrac{8}{9} ; \dfrac{5}{9} ; \dfrac{7}{9}

d)    \dfrac{12}{11} ; \dfrac{16}{11} ; \dfrac{10}{11}

Bài giải

a)    \dfrac{1}{5} ; \dfrac{3}{5} ; \dfrac{4}{5}

b)    \dfrac{5}{7} ; \dfrac{6}{7} ; \dfrac{8}{7}

c)    \dfrac{5}{9} ; \dfrac{7}{9} ; \dfrac{8}{9}

d)    \dfrac{10}{11} ; \dfrac{12}{11} ; \dfrac{16}{11}

Toán 4Trả lời