Luyện tập trang 128

Luyện tập trang 128Toán 4. Mục tiêu rèn kĩ năng: cộng phân số, trình bày lời giải bài toán.Toán lớp 4 – Chương trình học Toán Tiểu học.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Luyện tập trang 128”

II. Luyện tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 128)

Tính:

a) \dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{3} ;     b) \dfrac{6}{5} + \dfrac{9}{5}

c) \dfrac{12}{27} + \dfrac{7}{27} + \dfrac{8}{27}

Bài giải

a) \dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{3} = \dfrac{2 + 5}{3} = \dfrac{7}{3}

b) \dfrac{6}{5}  + \dfrac{9}{5} = \dfrac{6 + 9}{5} = \dfrac{15}{5} = 3

c) \dfrac{12}{27} + \dfrac{7}{27} + \dfrac{8}{27} = \dfrac{12 + 7 + 8}{27} = \dfrac{27}{27} = 1

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 128)

Tính:

a) \dfrac{3}{4} + \dfrac{2}{7} ;     b) \dfrac{5}{16} + \dfrac{3}{8}

c) \dfrac{1}{3} + \dfrac{7}{5}

Bài giải

a) \dfrac{3}{4} + \dfrac{2}{7} = \dfrac{21}{28} + \dfrac{8}{28} = \dfrac{21 + 8}{28} = \dfrac{29}{28}

b) \dfrac{5}{16} + \dfrac{3}{8} = \dfrac{5}{16} + \dfrac{6}{16} = \dfrac{5 + 6}{16} = \dfrac{11}{16}

c) \dfrac{1}{3} + \dfrac{7}{5} = \dfrac{5}{15} + \dfrac{21}{15} = \dfrac{5 + 21}{15} = \dfrac{26}{15}


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 128)

Rút gọn rồi tính:

a) \dfrac{3}{15} + \dfrac{2}{5} ;     b) \dfrac{4}{6} + \dfrac{18}{27}

c) \dfrac{15}{25} + \dfrac{6}{21}

Hướng dẫn:

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản, rồi thực hiện phép cộng các phân số đó.

Bài giải

a) \dfrac{3}{15} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{1}{5} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{1 + 2}{5} = \dfrac{3}{5}

b) \dfrac{4}{6} + \dfrac{18}{27} = \dfrac{2}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{2 + 2}{3} = \dfrac{4}{3}

c) \dfrac{15}{25} + \dfrac{6}{21} = \dfrac{3}{5} + \dfrac{2}{7} = \dfrac{21}{35} + \dfrac{10}{35} = \dfrac{21 + 10}{35} = \dfrac{31}{35}

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 128)

Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có \dfrac{3}{7} số đội viên tập hát và \dfrac{2}{5} số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số đội viên của chi đội?

Tóm tắt:

Đội viên tập hát: \dfrac{3}{7} chi đội

Đội viên đá bóng: \dfrac{2}{5} chi đội

Hai hoạt động … chi đội ?

Bài giải

Số đội viên tham gia hai hoạt động trên chiếm số phần đội viên của chi đội là:

\dfrac{3}{7} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{29}{35} (số đội viên)

Đáp số: \dfrac{29}{35} số đội viên

Toán 4Trả lời