Luyện tập trang 131

Luyện tập trang 131Toán lớp 4. Mục tiêu củng cố, luyện tập phép trừ hai phân số, biết cách trừ hai, ba phân số.Toán lớp 4 – Trang web học Toán Tiểu học.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Luyện tập trang 131”

II. Luyện tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 131)

Tính:

a) \dfrac{8}{3} - \dfrac{5}{3} ;         b) \dfrac{16}{5} - \dfrac{9}{5}

c) \dfrac{21}{8} - \dfrac{3}{8}

Bài giải

a) \dfrac{8}{3} - \dfrac{5}{3} = \dfrac{8 - 5}{3} = \dfrac{3}{3} = 1

b) \dfrac{16}{5} - \dfrac{9}{5} = \dfrac{16 - 9}{5} = \dfrac{7}{5}

c) \dfrac{21}{8} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{21 - 3}{8} = \dfrac{18}{8} = \dfrac{9}{4}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 131)

Tính:

a) \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{7} ;         b) \dfrac{3}{8} - \dfrac{5}{16}

c) \dfrac{7}{5} - \dfrac{2}{3} ;         d) \dfrac{31}{36} - \dfrac{5}{6}

Bài giải

a) \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{21}{28} - \dfrac{8}{28} = \dfrac{21 - 8}{28} = \dfrac{13}{28}

b) \dfrac{3}{8} - \dfrac{5}{16} = \dfrac{6}{16} - \dfrac{5}{16} = \dfrac{6 - 5}{16} = \dfrac{1}{16}

c) \dfrac{7}{5} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{21}{15} - \dfrac{10}{15} = \dfrac{21 - 10}{15} = \dfrac{11}{15}

d) \dfrac{31}{36} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{31}{36} - \dfrac{30}{36} = \dfrac{31 - 30}{36} = \dfrac{1}{36}


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 131)

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 - \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{4} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{5}{4}

Gợi ý:    2 = \dfrac{2}{1} (mọi số tự nhiên đều được viết dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1)

a) 2 - \dfrac{3}{2} ;         b) 5 - \dfrac{14}{3}

c) \dfrac{37}{12} - 3

Bài giải

a) 2 - \dfrac{3}{2} = \dfrac{4}{2} - \dfrac{3}{2} = \dfrac{1}{2}

b) 5 - \dfrac{14}{3} = \dfrac{15}{3} - \dfrac{14}{3} = \dfrac{1}{3}

c) \dfrac{37}{12} - 3 = \dfrac{37}{12} - \dfrac{36}{12} = \dfrac{1}{12}

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 131)

Rút gọn rồi tính:

a) \dfrac{3}{15} - \dfrac{5}{35} ;          b) \dfrac{18}{27} - \dfrac{2}{6}

c) \dfrac{15}{25} - \dfrac{3}{21} ;       d) \dfrac{24}{36} - \dfrac{6}{12}

Bài giải

a) \dfrac{3}{15} - \dfrac{5}{35} = \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{7} = \dfrac{7}{35} - \dfrac{5}{35} = \dfrac{7 - 5}{35} = \dfrac{2}{35}

b) \dfrac{18}{27} - \dfrac{2}{6} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{2 - 1}{3} = \dfrac{1}{3}

c) \dfrac{15}{25} - \dfrac{3}{21} = \dfrac{3}{5} - \dfrac{1}{7} = \dfrac{21}{35} - \dfrac{5}{35} = \dfrac{21 - 5}{35} = \dfrac{16}{35}

d) \dfrac{24}{36} - \dfrac{6}{12} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{4}{6} - \dfrac{3}{6} = \dfrac{4 - 3}{6} = \dfrac{1}{6}

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 131)

Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là \dfrac{5}{8} ngày, trong đó thời gian học của Nam là \dfrac{1}{4} ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày ?

Bài giải

Thời gian ngủ của bạn Nam  trong ngày là:

\dfrac{5}{8} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{8} (ngày)

Đáp số: \dfrac{3}{8} ngày

Toán 4Trả lời