Luyện tập trang 133

Luyện tập trang 133Toán 4. Mục tiêu giúp học sinh biết cách nhân phân số với số tự nhiên và cách nhân số tự nhiên với phân số.Toán Tiểu học – Hướng dẫn học môn Toán lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng

II. Luyện tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 133)

Tính (theo mẫu):

Mẫu:

\dfrac{2}{9} \times 5 = \dfrac{2}{9} \times \dfrac{5}{1} = \dfrac{2 \times 5}{9 \times 1} = \dfrac{10}{9}

Ta có thể viết gọn như sau:

\dfrac{2}{9} \times 5 = \dfrac{2 \times 5}{9} = \dfrac{10}{9}

a) \dfrac{9}{11} \times 8 ;         b) \dfrac{5}{6} \times 7

c) \dfrac{4}{5} \times 1 ;          d) \dfrac{5}{8} \times 0

Bài giải

a) \dfrac{9}{11} \times 8 = \dfrac{9 \times 8}{11} = \dfrac{72}{11}

b) \dfrac{5}{6} \times 7 = \dfrac{5 \times 7}{6} = \dfrac{35}{6}

c) \dfrac{4}{5} \times 1 = \dfrac{4}{5}

d) \dfrac{5}{8} \times 0 = 0

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 133)

Tính (theo mẫu):

Mẫu:

{2} \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{2}{1} \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{2 \times 3}{1 \times 7} = \dfrac{6}{7}

Ta có thể viết gọn như sau:

2 \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{2 \times 3}{7} = \dfrac{6}{7}

a) 4 \times \dfrac{6}{7} ;          b) 3 \times \dfrac{4}{11}

c) 1 \times \dfrac{5}{4} ;          d) 0 \times \dfrac{2}{5}

Bài giải

a) 4 \times \dfrac{6}{7} = \dfrac{4 \times 6}{7} = \dfrac{24}{7}

b) 3 \times \dfrac{4}{11} = \dfrac{3 \times 4}{11} = \dfrac{12}{11}

c) 1 \times \dfrac{5}{4} = \dfrac{5}{4}

d) 0 \times \dfrac{2}{5} = 0

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 133)

Tính rồi so sánh kết quả:

\dfrac{2}{5} \times 3 \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{5} .

Bài giải

\dfrac{2}{5} \times 3 = \dfrac{2 \times 3}{5} = \dfrac{6}{5}

\dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{2 + 2 + 2}{5} = \dfrac{6}{5}

Vậy: \dfrac{2}{5} \times 3 = \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{5}

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 133)

Tính rồi rút gọn:

a) \dfrac{5}{3} \times \dfrac{4}{5}

b) \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{7}

c) \dfrac{7}{13} \times \dfrac{13}{7}

Bài giải

a) \dfrac{5}{3} \times \dfrac{4}{5} = \dfrac{5 \times 4}{3 \times 5}  = \dfrac{20}{15} = \dfrac{4}{3}

b) \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{2 \times 3}{3 \times 7} = \dfrac{6}{21} = \dfrac{2}{7}

c) \dfrac{7}{13} \times \dfrac{13}{7} = \dfrac{7 \times 13}{13 \times 7} = \dfrac{91}{91} = 1

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 133)

Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh \dfrac{5}{7} m.

Bài giải

Chu vi hình vuông là:

\dfrac{5}{7} \times 4 = \dfrac{20}{7} (m)

  Diện tích hình vuông là:

\dfrac{5}{7} \times \dfrac{5}{7} = \dfrac{25}{49} (m2)

Đáp số: Chu vi: \dfrac{20}{7} (m)

   Diện tích: \dfrac{25}{49} (m2)

Toán lớp 4Trả lời