Luyện tập trang 46 – Toán lớp 4

Luyện tập trang 46 – Toán lớp 4. Mục tiêu bài học giúp học sinh tính tổng của các số và vận dụng một số tính chất của phép cộng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất. Tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ; tính chu vi hình chữ nhật; giải toán có lời văn.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.
Video bài giảng “Luyện tập trang 46”:

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 46)

Đặt tính rồi tính tổng:

a)      2814 + 1429 + 3046

3925 + 618 + 535

b)      26387 + 14075 + 9210

54293 + 61934 + 7652

Bài giải

Luyện tập trang 46

Luyện tập trang 46 - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 46)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)      96 + 78 + 4

67 + 21 + 79

408 + 85 + 92

b)      789 + 285 + 15

448 + 594 + 52

677 + 969 + 123

Bài giải

a)      96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78 = 100 + 78 = 178

67 + 21 + 79 = 67 + (21 + 79) = 67 + 100 = 167

408 + 85 + 92 = (408 + 92) + 85 = 500 + 85 = 585

b)      789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15) = 789 + 300 = 1089

448 + 594 + 52 = (448 + 52) + 594 = 500 + 594 = 1094

677 + 969 + 123 = (677 + 123) + 969 = 800 + 969 = 1769

Xem chi tiết


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 46)

Tìm x:

a) x – 306 = 504

b) x + 254 = 680

Bài giải

 

Xem chi tiết

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 46)

Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi :

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

b) Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người ?

Tóm tắt:

Sau 1 năm: tăng 79 người

Sau 1 năm nữa: tăng 71 người

a) Sau 2 năm: tăng … người?

b) Sau 2 năm: tất cả … người?

Bài giải

a) Sau hai năm số dân của xã tăng thêm là:

79 + 71 = 150 (người)

b) Sau hai năm số dân của xã đó có là:

5256 + 150 = 5406 (người)

Đáp số: a) 150 người;

b) 5406 người.

Xem chi tiết

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 46)

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật.

Luyện tập trang 46 - Toán 4

Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

P = (a + b) × 2

(a, b cùng một đơn vị đo).

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a = 16cm, b = 12cm;

b) a = 45m, b = 15m.

Bài giải

a) Chu vi hình chữ nhật là:

P =(16 +12) × 2 = 56 (cm)

b) Chu vi hình chữ nhật là:

P = (45 + 15) × 2 = 120 (m)

Đáp số:   a. 56cm

b. 120m

Xem chi tiết

 

Toán 4Trả lời