Luyện tập trang 48 – Toán 4

Luyện tập trang 48Toán lớp 4. Mục tiêu bài học giúp học sinh củng cố về giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Video bài giảng “Luyện tập trang 48 – Toán 4”:

1. Tóm tắt kiến thức

Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:

Luyện tập trang 48 - Toán lớp 4

Có 2 cách giải:

1.1. Tìm số bé trước

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = Số bé + Hiệu  (hoặc Số lớn = Tổng – Số bé)

1.2. Tìm số lớn trước

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = Số lớn – Hiệu  (hoặc Số bé = Tổng – Số lớn)

2. Luyện tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 48)

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a. 24 và 6

b. 60 và 12

c. 325 và 99

Bài giải

a.      Số lớn là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số bé là:

15 – 6 = 9

b.      Số bé là:

(60 – 12) : 2 = 24

Số lớn là:

24 + 12 = 36

c.      Số bé là:

(325 – 99) : 2 = 113

Số lớn là

325 – 113 = 212

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 48)

Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?

Tóm tắt:

Luyện tập trang 48

Bài giải

Tuổi chị là:

     (36 + 8) : 2 = 22 (tuổi)

Tuổi em là:

22 – 8 = 14 (tuổi)

  Đáp số: Tuổi chị: 22 tuổi

Tuổi em: 14 tuổi

Xem chi tiết


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 48)

Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm là 17 quyển. Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách ?

Tóm tắt:

bài 3 trang 48 - Toán lớp 4

 

Bài giải

Số sách đọc thêm thư viện cho mượn là:

(65 – 17) : 2 = 24 (quyển)

Số sách giáo khoa thư viện cho mượn là:

24 + 17 = 41 (quyển)

Đáp số: Sách đọc thêm: 24 quyển

Sách giáo khoa: 41 quyển

Xem chi tiết

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 48)

Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Tóm tắt:

bài 4 trang 48 toán 4

 

Bài giải

Số sản phẩm phân xưởng thứ nhất làm là:

(1200 – 120) : 2 = 540 (sản phẩm)

Số sản phẩm phân xưởng thứ hai làm là:

1200 – 540 = 660 (sản phẩm)

Đáp số: 540 sản phẩm

660 sản phẩm

Xem chi tiết

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 48)

Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Tóm tắt:

Bài 5 trang 48

Bài giải

Đổi: 5 tấn 2 tạ = 52 tạ

Số thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch là:

(52 + 8) : 2 = 30 (tạ) = 3000 (kg)

Số thóc thửa ruộng thứ hai thu hoạch là:

30 – 8 = 22 (tạ) = 2200 (kg)

Đáp số: Thửa thứ nhất: 3000kg thóc

Thửa thứ hai: 2200kg thóc

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập chung trang 48


Trả lời