Nhân với số có một chữ số – Toán 4

Nhân với số có một chữ sốToán lớp 4. Mục tiêu bài học, giúp học sinh biết cách thực hiện phép nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Bài giảng

1.1 Phép nhân không có nhớ

241324 x 2 = ?

Nhân với số có một chữ số

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

– 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

– 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

– 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.

– 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.

– 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

– 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

Vậy: 241324 x 2 = 482648

1.2 Phép nhân có nhớ

136204 x 4 = ?

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

– 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.

– 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.

– 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.

– 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.

– 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.

– 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

Vậy: 136204 x 4 = 544816


2. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 57)

Đặt tính rồi tính:

a.    341231 x 2

214325 x 4

b.    102426 x 5

410536 x 3

Bài giải

Nhân với số có một chữ số - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 57)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m 2 3 4 5
201634 x m

Bài giải

m 2 3 4 5
201634 x m 403268 604902 806536 1008170

Xem chi tiết

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 57)

Tính:

a.    321475 + 423507 x 2

843275 – 123568 x 5

b.    1306 x 8 + 24573

609 x 9 – 4845

Bài giải

Nhân với số có một chữ số - Toán 4

Xem chi tiết

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 57)

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

Tóm tắt:

– 8 xã vùng thấp : 850 quyển truyện/xã

– 9 xã vùng cao : 980 quyển truyện/xã

Hỏi: tất cả bao nhiêu quyển truyện được cấp ?

Bài giải

Số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển)

Số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp là:

980 x 9 = 8820 (quyển)

Số quyển truyện huyện đó được cấp là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển)

Đáp số: 15620 quyển truyện

Xem chi tiết

 

Toán 4Trả lời