Ôn tập so sánh hai phân số

Toán Tiểu học

Ôn tập so sánh hai phân sốToán lớp 5. Mục tiêu giúp học sinh:

– Nhớ lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số.

– Biết sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn.

  

I. Bài giảng

Video bài giảng

II. Kiến thức

1. Ôn tập cách so sánh hai phân số

a) So sánh hai phân số cùng mẫu số

– Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

– Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

– Nếu từ số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Ôn tập so sánh hai phân số

b) So sánh hai phân số cùng tử số

– Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

– Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

– Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Ôn tập so sánh hai phân số - Toán 5

c) So sánh hai phân số khác mẫu số

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng.

Ví dụ: So sánh hai phân số \dfrac{3}{4} \dfrac{5}{7} .

Ta quy đồng mẫu số hai phân số: \dfrac{3}{4} \dfrac{5}{7}

Mẫu số chung: 28 (4 x 7 = 28)

\dfrac{3}{4} = \dfrac{3 \times 7}{4 \times 7} = \dfrac{21}{28}

\dfrac{5}{7} = \dfrac{5 \times 4}{7 \times 4} = \dfrac{20}{28}

Vì 21 > 20 nên \dfrac{21}{28} > \dfrac{20}{28}

Vậy: \dfrac{3}{4} > \dfrac{5}{7}


 

III. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 5 trang 7)

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

Ôn tập so sánh hai phân số - toán lớp 5

Hướng dẫn:

– Để so sánh hai phân số cùng mẫu số, ta so sánh các tử số với nhau.

– Các phân số khác mẫu số, ta phải quy đồng mẫu số rồi so sánh các tử số với nhau.

Bài giải

\dfrac{4}{11} < \dfrac{6}{11} ;      \dfrac{6}{7} = \dfrac{12}{14}

\dfrac{15}{17} > \dfrac{10}{17} ;      \dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4}

Bài 2 (SGK Toán 5 trang 7)

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Hướng dẫn:

Quy đồng mẫu số các phân số, rối so sánh các tử số với nhau.

Bài giải

a) Mẫu số chung: 18

\dfrac{8}{9} = \dfrac{8 \times 2}{9 \times 2} = \dfrac{16}{18}

\dfrac{5}{6} = \dfrac{5 \times 3}{6 \times 3} = \dfrac{15}{18}

Giữ nguyên \dfrac{17}{18}

Ta có:

\dfrac{15}{18} < \dfrac{16}{18} < \dfrac{17}{18}

Vậy: \dfrac{5}{6} < \dfrac{8}{9} < \dfrac{17}{18}

b) Mẫu số chung là: 8

\dfrac{1}{2} = \dfrac{1 \times 4}{2 \times 4} = \dfrac{4}{8}

\dfrac{3}{4} = \dfrac{3 \times 2}{4 \times 2} = \dfrac{6}{8}

Giữ nguyên \dfrac{5}{8}

Ta có:

\dfrac{4}{8} < \dfrac{5}{8} < \dfrac{6}{8}

Vậy: \dfrac{1}{2} < \dfrac{5}{8} < \dfrac{3}{4}

Toán 5Trả lời