Phân số bằng nhau

Phân số bằng nhauToán lớp 4. Mục tiêu giúp học sinh bước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số. Bước đầu nhận ra sự bằng nhau của hai phân số.Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Bài giảng “Phân số bằng nhau

II. Kiến thức

\dfrac{3}{4} = \dfrac{3 \times 2}{4 \times 2} = \dfrac{6}{8}

\dfrac{6}{8} = \dfrac{6 : 2}{8 : 2} = \dfrac{3}{4}

– Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

– Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.


III. Luyện tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 112)

Viết số thích hợp vào ô trống

a. \dfrac{2}{5} = \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{\square}{\square} ;

\dfrac{4}{7} = \dfrac{4 \times 2}{7 \times 2} = \dfrac{\square}{\square}

\dfrac{3}{8} = \dfrac{3 \times \square}{8 \times 4} = \dfrac{\square}{\square}

\dfrac{6}{15} = \dfrac{6 : \square}{15 : \square} = \dfrac{2}{5}

\dfrac{15}{35} = \dfrac{15 : \square}{35 : \square} = \dfrac{3}{\square}

\dfrac{48}{16} = \dfrac{48 : 8}{16 : \square} = \dfrac{\square}{\square}

b. \dfrac{2}{3} = \dfrac{\square}{6} \dfrac{18}{60} = \dfrac{3}{\square}

\dfrac{56}{32} = \dfrac{\square}{4} \dfrac{3}{4} = \dfrac{\square}{16}

Bài giải

Phân số bằng nhau - Toán lớp 4

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 112)

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4) ;    b) 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3).

Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với (cho) cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi.

Bài giải

a) 18 : 3 = 6

(18 x 4) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

Kết quả của 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4) bằng nhau.

b) 81 : 9 = 9

(81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Kết quả của 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau.

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 112)

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) \dfrac{50}{75} = \dfrac{10}{\square} = \dfrac{\square}{3}

b) \dfrac{3}{5} = \dfrac{\square}{10} = \dfrac{9}{\square} = \dfrac{\square}{20}

Bài làm

a) \dfrac{50}{75} = \dfrac{10}{15} = \dfrac{2}{3}

b) \dfrac{3}{5} = \dfrac{6}{10} = \dfrac{9}{15} = \dfrac{12}{20}

Toán 4Trả lời