Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)Toán lớp 4. Mục tiêu giúp học sinh nhận biết được kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành phân số (trong trường hợp tử số lớn hơn mẫu số). Bước đầu biết so sánh phân số với 1.



Toán lớp 4 – Chương trình Học Trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

II. Kiến thức

a) Ví dụ 1: Có 2 quả cam, chia mỗi quả cam thành 4 phần bằng nhau. Vân ăn 1 quả cam và

\dfrac{1}{4} quả cam. Viết phân số chỉ số phần quả cam Vân đã ăn.

Ta thấy:

Ăn 1 quả cam, tức là ăn 4 phần hay \dfrac{4}{4} quả cam ; ăn thêm \dfrac{1}{4} quả cam nữa, tức là ăn thêm 1 phần, như vậy Vân đã ăn tất cả 5 phần hay \dfrac{5}{4} quả cam

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

b) Ví dụ 2: Chia đều 5 quả cam cho 4 người. Tìm phần cam của mỗi người. Ta có thể làm như sau: Chia mỗi quả cam thành 4 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người 1 phần, tức là \dfrac{1}{4} của từng quả cam. Sau 5 lần chia như thế, mỗi người được 5 phần hay \dfrac{5}{4} quả cam.

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) - Toán lớp 4

Vậy: 5 : 4 = \dfrac{5}{4} (quả cam)

c) Nhận xét:

– Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết là một phân số, chẳng hạn: 5 : 4 = \dfrac{5}{4} .

\dfrac{5}{4} quả cam gồm 1 quả cam và \dfrac{1}{4} quả cam, do đó \dfrac{5}{4} quả cam nhiều hơn 1 quả cam.

Ta viết: \dfrac{5}{4} > 1.

– Phân số \dfrac{5}{4} có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) - Toán 4

– Phân số \dfrac{4}{4} tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1.

Ta viết: \dfrac{4}{4} = 1

– Phân số \dfrac{1}{4} tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1.

Ta viết: \dfrac{1}{4} < 1


III. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 110)

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số :

9 : 78 : 519 : 113 : 32 : 15

Bài giải

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 110)

Có hai phân số \dfrac{7}{6} \dfrac{7}{12} , phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 ? Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2 ?

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) - Lớp 4

Bài giải

Xem chi tiết

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 110)

Trong các phân số \dfrac{3}{4} ; \dfrac{9}{14} ; \dfrac{7}{5} ; \dfrac{6}{10} ; \dfrac{19}{17} ; \dfrac{24}{24}

a. Phân số nào bé hơn hơn 1 ?

b. Phân số nào bằng 1 ?

c. Phân số nào lớn hơn 1 ?

Bài giải

a. Phân số bé hơn 1:

b. Phân số bằng 1:

c. Phân số lớn hơn 1:

Xem chi tiết

 

Toán 4



Trả lời