Phép trừ phân số (tiếp theo)

Phép trừ phân số (tiếp theo) – Toán lớp 4. Mục tiêu: nhận biết phép trừ hai phân số khác mẫu số, biết cách trừ hai phân số khác mẫu số.Toán lớp 4 – Trang web học Toán Tiểu học.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Phép trừ phân số (tiếp theo)”

II. Kiến thức

Thực hiện phép tính: \dfrac{4}{5} - \dfrac{2}{3}

– Quy đồng mẫu số hai phân số:

\dfrac{4}{5} = \dfrac{4 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{12}{15}

\dfrac{2}{3} = \dfrac{2 \times 5}{3 \times 5} = \dfrac{10}{15}

– Trừ hai phân số:

\dfrac{4}{5} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{12}{15} - \dfrac{10}{15} = \dfrac{2}{15}

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.


III. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 130)

Tính:

a) \dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{3} ;       b) \dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{8}

c) \dfrac{8}{7} - \dfrac{2}{3} ;       d) \dfrac{5}{3} - \dfrac{3}{5}

Bài giải

a) \dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{12}{15} - \dfrac{5}{15} = \dfrac{12 - 5}{15} = \dfrac{7}{15}

b) \dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{40}{48} - \dfrac{18}{48} = \dfrac{40 - 18}{48} = \dfrac{22}{48} = \dfrac{11}{24}

c) \dfrac{8}{7} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{24}{21} - \dfrac{14}{21} = \dfrac{24 - 14}{21} = \dfrac{10}{21}

d) \dfrac{5}{3} - \dfrac{3}{5} = \dfrac{25}{15} - \dfrac{9}{15} = \dfrac{25 - 9}{15} = \dfrac{16}{15}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 130)

Tính:

a) \dfrac{20}{16} - \dfrac{3}{4} ;        b) \dfrac{30}{45} - \dfrac{2}{5}

c) \dfrac{10}{12} - \dfrac{3}{4} ;        d) \dfrac{12}{9} - \dfrac{1}{4}

Bài giải

a) \dfrac{20}{16} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{5}{4} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{5 - 3}{4} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}

b) \dfrac{30}{45} - \dfrac{2}{5} = \dfrac{30}{45} - \dfrac{18}{45} = \dfrac{30 - 18}{45} = \dfrac{12}{45} = \dfrac{4}{15}

c) \dfrac{10}{12} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{10}{12} - \dfrac{9}{12} = \dfrac{10 - 9}{12} = \dfrac{1}{12}

d) \dfrac{12}{9} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{4}{3} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{16}{12} - \dfrac{3}{12} = \dfrac{16 - 3}{12} = \dfrac{13}{12}

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 130)

Trong một công viên có \dfrac{6}{7} diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó \dfrac{2}{5} diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ?

Tóm tắt:

Diện tích trồng hoa và cây xanh: \dfrac{6}{7} diện tích công viên

Diện tích trồng hoa: \dfrac{2}{5} diện tích công viên

Diện tích trồng cây xanh …. diện tích của công viên ?

Bài giải

Số phần diện tích trồng cây xanh là:

\dfrac{6}{7} - \dfrac{2}{5} = \dfrac{16}{35} (diện tích công viên)

Đáp số: \dfrac{16}{35} diện tích công viên

Toán 4Trả lời