Phép trừ phân số

Phép trừ phân sốToán 4. Mục tiêu giúp nhận biết phép trừ hai phân số cùng mẫu số. Biết cách trừ hai phân số cùng mẫu số.Toán lớp 4 – Trang web học Toán Tiểu học

I. Bài giảng

Video bài giảng

II. Kiến thức

Thực hiện phép tính: \dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{6} .

Ta có:  \dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{6} = \dfrac{5 - 3}{6} = \dfrac{2}{6}

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.


III. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 129)

Tính:

a) \dfrac{15}{16} - \dfrac{7}{16} ;       b) \dfrac{7}{4} - \dfrac{3}{4}

c) \dfrac{9}{5} - \dfrac{3}{5} ;             d) \dfrac{17}{49} - \dfrac{12}{49}

Bài giải

a) \dfrac{15}{16} - \dfrac{7}{16} = \dfrac{15 - 7}{16} = \dfrac{8}{16} = \dfrac{1}{2}

b) \dfrac{7}{4} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{7 - 3}{4} = \dfrac{4}{4} = 1

c) \dfrac{9}{5} - \dfrac{3}{5} = \dfrac{9 - 3}{5} = \dfrac{6}{5}

d) \dfrac{17}{49} - \dfrac{12}{49} = \dfrac{17 - 12}{49} = \dfrac{5}{49}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 129)

Rút gọn rồi tính:

a) \dfrac{2}{3} - \dfrac{3}{9} ;       b) \dfrac{7}{5} - \dfrac{15}{25}

c) \dfrac{3}{2} - \dfrac{4}{8} ;       d) \dfrac{11}{4} - \dfrac{6}{8}

Bài giải

a) \dfrac{2}{3} - \dfrac{3}{9} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{2 - 1}{3} = \dfrac{1}{3}

b) \dfrac{7}{5} - \dfrac{15}{25} = \dfrac{7}{5} - \dfrac{3}{5} = \dfrac{7 - 3}{5} = \dfrac{4}{5}

c) \dfrac{3}{2} - \dfrac{4}{8} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3 - 1}{2} = \dfrac{2}{2} = 1

d) \dfrac{11}{4} - \dfrac{6}{8} = \dfrac{11}{4} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{11 - 3}{4} = \dfrac{8}{4} = 2

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 129)

Tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng \dfrac{5}{19} tổng số huy chương của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?

Tóm tắt:

Số huy chương vàng: \dfrac{5}{19} tổng số huy chương

Huy chương bạc và đồng …. tổng số huy chương ?

Bài giải

Tổng số huy chương của đoàn giành được là 1.

Số huy chương bạc và đồng giành được là:

1 – \dfrac{5}{19} = \dfrac{19}{19} - \dfrac{5}{19} = \dfrac{14}{19} (tổng số huy chương)

Đáp số: \dfrac{14}{19} tổng số huy chương

Toán lớp 4Trả lời