Rút gọn phân số

Rút gọn phân sốToán lớp 4. Mục tiêu giúp học sinh bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản. Biết cách rút gọn phân số.Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng

II. Kiến thức

Ví dụ 1: Rút gọn phân số \dfrac{6}{8}

6 và 8 cùng chia hết cho 2, nên:

\dfrac{6}{8} = \dfrac{6 : 2}{8 : 2} = \dfrac{3}{4}

3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số \dfrac{3}{4} không thể rút gọn được nữa (phân số tối giản). Ta nói phân số \dfrac{6}{8} đã được rút gọn thành phân số \dfrac{3}{4} .

Ví dụ 2: Rút gọn phân số \dfrac{18}{54}

18 và 54 đều chia hết cho 2, nên

\dfrac{18}{54} = \dfrac{18 : 2}{54 : 2} = \dfrac{9}{27}

9 và 27 đều chia hết cho 9, nên

\dfrac{9}{27} = \dfrac{9 : 9}{27 : 9} = \dfrac{1}{3}

1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên \dfrac{1}{3} là phân số tối giản.

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

– Xem xét tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.


III. Bài tập

Bài tập 1 (SGK Toán 4 trang 114)

Rút gọn các phân số

Rút gọn phân số - Toán lớp 4

Bài giải

a)  \dfrac{4}{6} = \dfrac{4 : 2}{6 : 2} = \dfrac{2}{3}

\dfrac{12}{8} = \dfrac{12 : 4}{8 : 4} = \dfrac{3}{2}

\dfrac{15}{25} = \dfrac{15 : 5}{25 : 5} = \dfrac{3}{5}

\dfrac{11}{22} = \dfrac{11 : 11}{22  : 2} = \dfrac{1}{2}

\dfrac{36}{10} = \dfrac{36 : 2}{10 : 2} = \dfrac{18}{5}

\dfrac{75}{36} = \dfrac{75 : 3}{36 : 3} = \dfrac{25}{12}

b)  \dfrac{5}{10} = \dfrac{5 : 5}{10 : 5} = \dfrac{1}{2}

\dfrac{12}{36} = \dfrac{12 : 12}{36 : 12} = \dfrac{1}{3}

\dfrac{9}{72} = \dfrac{9 : 9}{72 : 9} = \dfrac{1}{8}

\dfrac{75}{300} = \dfrac{75 : 75}{300 : 75} = \dfrac{1}{4}

\dfrac{15}{35} = \dfrac{15 : 5}{35 : 5} = \dfrac{3}{7}

\dfrac{4}{100} = \dfrac{4 : 4}{100 : 4} = \dfrac{1}{25}

Bài tập 2 (SGK Toán 4 trang 114)

Trong các phân số:

Rút gọn phân số - Toán 4

a) Phân số nào tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn phân số đó.

Bài giải

a) Phân số tối giản: \dfrac{1}{3} ; \dfrac{4}{7} ; \dfrac{72}{73}

Vì tử số và mẫu số của mỗi phân số trên không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1.

b) Phân số rút gọn được: \dfrac{8}{12} ; \dfrac{30}{36}

\dfrac{8}{12} = \dfrac{8 : 4}{12 : 4} = \dfrac{2}{3}

\dfrac{30}{36} = \dfrac{30 : 6}{36 : 6} = \dfrac{5}{6}

Bài tập 3 (SGK Toán 4 trang 114)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Rút gọn phân số

Bài giải

Rút gọn các phân số ta được:

\dfrac{54}{72} = \dfrac{54 : 2}{72 : 2} = \dfrac{27}{36}

\dfrac{27}{36} = \dfrac{27 : 3}{36 : 3} = \dfrac{9}{12}

\dfrac{9}{12} = \dfrac{9 : 3}{12 : 3} = \dfrac{3}{4}

Kết quả:

Toán 4Trả lời