So sánh hai phân số cùng mẫu số

So sánh hai phân số cùng mẫu sốToán 4. Mục tiêu giúp học sinh biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Củng cố về nhận biết một phân số bé hơn hoặc lớn hơn 1.Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng

II. Kiến thức

So sánh hai phân số \dfrac{2}{5} \dfrac{3}{5}

\dfrac{2}{5} < \dfrac{3}{5}

\dfrac{3}{5} > \dfrac{2}{5}

Như vậy, trong hai phân số cùng mẫu số:

– Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

– Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

– Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.


III. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 119)

So sánh hai phân số:

a)  \dfrac{3}{7} \dfrac{5}{7}

b)  \dfrac{4}{3} \dfrac{2}{3}

c)  \dfrac{7}{8} \dfrac{5}{8}

d)  \dfrac{2}{11} \dfrac{9}{11}

Bài giải

a)  \dfrac{3}{7} < \dfrac{5}{7}

b)  \dfrac{4}{3} > \dfrac{2}{3}

c)  \dfrac{7}{8} > \dfrac{5}{8}

d)  \dfrac{2}{11} < \dfrac{9}{11}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 119)

a) Nhận xét:

\dfrac{2}{5} < \dfrac{5}{5} \dfrac{5}{5} = 1 nên \dfrac{2}{5} < 1.

Như vậy, nếu tử số hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

\dfrac{8}{5} > \dfrac{5}{5} \dfrac{5}{5} = 1 nên \dfrac{8}{5} > 1.

Như vậy, nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

b) So sánh các phân số sau với 1:

\dfrac{1}{2} ; \dfrac{4}{5} ; \dfrac{7}{3} ; \dfrac{6}{5} ; \dfrac{9}{9} ; \dfrac{12}{7}

Bài giải

\dfrac{1}{2} < 1 ;    \dfrac{4}{5} < 1 ;    \dfrac{7}{3} > 1

\dfrac{6}{5} > 1 ;    \dfrac{9}{9} = 1 ;    \dfrac{12}{7} > 1

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 119)

Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

Bài giải

\dfrac{1}{5} ;    \dfrac{2}{5} ;    \dfrac{3}{5} ;    \dfrac{4}{5}

Toán 4Trả lời