Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Toán 4

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóToán lớp 4. Mục tiêu giúp học sinh biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Toán lớp 4

Video bài giảng:

1.1. Cách thứ nhất

Bài giải

Hai lần số bé là:

70 – 10 = 60

Số bé là:

60 : 2 = 30

Số lớn là:

30 + 10 = 40

Đáp số:     Số lớn: 40

Số bé: 30

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

1.2. Cách thứ hai

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Toán 4

Bài giải

Hai lần số lớn là:

70 + 10 = 80

Số lớn là:

80 : 2 = 40

Số bé là:

40 – 10 = 30

Đáp số:   Số lớn: 40

Số bé: 30

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


2. Thực hành

Câu 1 (SGK Toán 4 trang 47)

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

Tóm tắt:

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài giải

Tuổi con là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi bố là:

10 + 38 = 48 (tuổi)

Đáp số:  Bố: 48 tuổi

Con: 10 tuổi

Xem chi tiết

Câu 2 (SGK Toán 4 trang 47)

Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?

Tóm tắt:

 

Bài giải

Số học sinh trai là:

(28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh gái là:

28 – 16 = 12 (học sinh)

                     Đáp số:  16 học sinh trai

12 học sinh gái

Xem chi tiết

Câu 3 (SGK Toán 4 trang 47)

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Tóm tắt:

Bài giải

Số cây lớp 4A trồng được là

(600 – 50) : 2 = 275 (cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 (cây)

   Đáp số: Lớp 4A: 275 cây

Lớp 4B: 325 cây

Xem chi tiết

Câu 4 (SGK Toán 4 trang 47)

Tính nhẩm : Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức

– Tìm số bé: (Tổng – Hiệu) : 2

– Tìm số lớn: (Tổng + Hiệu) : 2

Bài giải

Số lớn là:

(8 + 8) : 2 = 8

Số bé:

8 – 8 = 0

Đáp số: Số lớn: 8

Số bé: 0

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập trang 48


Trả lời