Tìm phân số của một số

Tìm phân số của một sốToán 4. Mục tiêu giúp học sinh biết cách giải bài toán dạng: Tìm phân số của một số.Toán Tiểu học – Hướng dẫn học Toán lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng

II. Kiến thức

Bài toán: Một rổ cam có 12 quả. Hỏi \dfrac{2}{3} số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam ?

 Tìm phân số của một số - Toán lớp 4

Nhận xét:

a) \dfrac{1}{3} số cam trong rổ là: 12 : 3 = 4 (quả)

\dfrac{2}{3} số cam trong rổ là: 4 x 2 = 8 (quả)

b) Ta có thể tìm \dfrac{2}{3} số cam trong rổ như sau:

12 x \dfrac{2}{3} = 8 (quả)

Bài giải

\dfrac{2}{3} số cam trong rổ là:

12 \times \dfrac{2}{3} = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả cam

Muốn tìm \dfrac{2}{3} của số 12 ta lấy số 12 nhân với \dfrac{2}{3} .

III. Bài tập 


Bài 1 (SGK Toán 4 trang 135)

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó \dfrac{3}{5} số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

Bài giải

Số học sinh xếp loại khá của lớp đó là:

35 \times \dfrac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 135)

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng \dfrac{5}{6} chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường.

Bài giải

Chiều rộng của sân trường là:

120 \times \dfrac{5}{6} = 100 (m)

Đáp số: 100m

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 135)

Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằng \dfrac{9}{8} số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ ?

Bài giải

Số học sinh nữ lớp 4A là:

16 \times \dfrac{1}{4} = 18 (học sinh)

Đáp số: 18 học sinh

Toán lớp 4Trả lời