Luyện tập chung trang 15

Toán Tiểu học

Luyện tập chung trang 15 – Toán 5. Mục tiêu giúp học sinh củng cố:

– Chuyển một số phân số thành phân số thập phân.

– Chuyển hỗn số thành phân số.

– Chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.

  

I. Bài giảng

Video bài giảng: Luyện tập chung trang 15

II. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 5 trang 15)

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân: 

\dfrac{14}{70} ;    \dfrac{11}{25} ;    \dfrac{75}{300} ;    \dfrac{23}{500}

Hướng dẫn:

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000,… Ta sẽ biến đổi các phân số trên để có mẫu số là 10, 100, 1000,…

Bài giải

\dfrac{14}{70} = \dfrac{14 : 7}{70 : 7} = \dfrac{2}{10}

\dfrac{11}{25} = \dfrac{11 \times 4}{25 \times 4} = \dfrac{44}{100}

\dfrac{75}{300} = \dfrac{75 : 3}{300 : 3} = \dfrac{25}{100}

\dfrac{23}{500} = \dfrac{23 \times 2}{500 \times 2} = \dfrac{46}{1000}

Bài 2 (SGK Toán 5 trang 15)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số: 

8\dfrac{2}{5} ;    5\dfrac{3}{4} ;    4\dfrac{3}{7} ;    2\dfrac{1}{10}

Hướng dẫn:

– Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

– Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.

Bài giải

8\dfrac{2}{5} = \dfrac{8 \times 5 + 2}{5} = \dfrac{42}{5}

5\dfrac{3}{4} = \dfrac{5 \times 4 + 3}{4} = \dfrac{23}{4}

4\dfrac{3}{7} = \dfrac{4 \times 7 + 3}{7} = \dfrac{31}{7}

2\dfrac{1}{10} = \dfrac{2 \times 10 + 1}{10} = \dfrac{21}{10}

 


 

Bài 3 (SGK Toán 5 trang 15)

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Luyện tập chung trang 15

Bài giải

a) 1dm = \dfrac{1}{10} m

3dm = \dfrac{3}{10} m

9dm = \dfrac{9}{10} m

b) 1g = \dfrac{1}{1000} kg

8g = \dfrac{8}{1000} kg

25g = \dfrac{25}{1000} kg

c) 1 phút = \dfrac{1}{60} giờ

6 phút = \dfrac{6}{60} giờ

12 phút = \dfrac{12}{60} giờ

Bài 4 (SGK Toán 5 trang 15)

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

Luyện tập chung trang 15 - Toán 5

Bài giải

2m 3dm = 2m + \dfrac{3}{10} m = 2\dfrac{3}{10} m

4m 37cm = 4m + \dfrac{37}{100} m = 4\dfrac{37}{100} m

1m 53cm = 1m + \dfrac{53}{100} m = 1\dfrac{53}{100} m

Bài 5 (SGK Toán 5 trang 15)

Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bài giải

Viết số đo dưới dạng xăng-ti-mét:

3m 27cm = 3m + 27cm = 300cm + 27cm = 327cm

Viết số đo dưới dạng đề-xi-mét:

3m 27cm = 327cm = 320cm + 7cm = 32dm + \dfrac{7}{10} dm = 32\dfrac{7}{10} dm

Viết dưới dạng mét:

3m 27cm = 3m + 27cm = 3m + \dfrac{27}{100} m = 3\dfrac{27}{100} m

Toán 5Trả lời