Luyện tập chung trang 16-17

Toán Tiểu học

Luyện tập chung trang 16-17, Toán 5. Mục tiêu củng cố:

– Nhân, chia hai phân số. Tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số.

– Chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với một tên đơn vị đo.

 I. Bài giảng

Video bài giảng: Luyện tập chung trang 16-17

II. Bài tập

Bài tập 1 (SGK Toán 5 trang 16)

Tính:

a) \dfrac{7}{9} \times \dfrac{4}{5} ;         b) 2\dfrac{1}{4} \times 3\dfrac{2}{5}

c) \dfrac{1}{5} : \dfrac{7}{8} ;         d) 1\dfrac{1}{5} : 1\dfrac{1}{3}

Hướng dẫn:

– Nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

– Chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

– Trường hợp là hỗn số ta chuyển hỗn số thành phân số, rồi thực hiện phép tính.

Bài giải

a) \dfrac{7}{9} \times \dfrac{4}{5} = \dfrac{7 \times 4}{9 \times 5} = \dfrac{28}{45}

b) 2\dfrac{1}{4} \times 3\dfrac{2}{5} = \dfrac{9}{4} \times \dfrac{17}{5} = \dfrac{9 \times 17}{4 \times 5} = \dfrac{153}{20}

c) \dfrac{1}{5} : \dfrac{7}{8} = \dfrac{1}{5} \times \dfrac{8}{7} = \dfrac{1 \times 8}{5 \times 7} = \dfrac{8}{35}

d) 1\dfrac{1}{5} : 1\dfrac{1}{3} = \dfrac{6}{5} : \dfrac{4}{3} = \dfrac{6}{5} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{6 \times 3}{5 \times 4} = \dfrac{18}{20} = \dfrac{9}{10}

Bài tập 2 (SGK Toán 5 trang 16)

Tìm x:

a)  x + \dfrac{1}{4} = \dfrac{5}{8}

b)  x - \dfrac{3}{5} = \dfrac{1}{10}

c)  x \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{6}{11}

d)  x : \dfrac{3}{2} = \dfrac{1}{4}

Bài giải

a)  x + \dfrac{1}{4} = \dfrac{5}{8}

x = \dfrac{5}{8} - \dfrac{1}{4}

x = \dfrac{3}{8}

b)    x - \dfrac{3}{5} = \dfrac{1}{10}

x = \dfrac{1}{10} + \dfrac{3}{5}

x = \dfrac{7}{10}

c)    x \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{6}{11}

x = \dfrac{6}{11} : \dfrac{2}{7}

x = \dfrac{42}{22} = \dfrac{21}{11}

d)    x : \dfrac{3}{2} = \dfrac{1}{4}

x = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{3}{2}

x = \dfrac{3}{8}

Tài trợ


Bài tập 3 (SGK Toán 5 trang 16)

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

Luyện tập chung trang 16-17

Bài giải

b) 1m 75cm = 1m + \dfrac{75}{100} m = 1\dfrac{75}{100} m

c) 5m 36cm = 5m + \dfrac{36}{100} m = 5\dfrac{36}{100} m

d) 8m 8cm = 8m + \dfrac{8}{100} m = 8\dfrac{8}{100} m

Bài tập 4 (SGK Toán 5 trang 16)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ dưới đây:

Luyện tập chung trang 16-17, Toán 5

Hướng dẫn:

Diện tích phần đất còn lại = diện tích mảnh đất – (diện tích đào ào + diện tích làm nhà).

Bài giải

Chiều dài mảnh đất là:

10 x 5 = 50 (m)

Chiều rộng mảnh đất là:

10 x 4 = 40 (m)

Diện tích mảnh đất là:

50 x 40 = 2000 (m2)

Chiều dài căn nhà:

10 x 2 = 20 (m)

Chiều rộng căn nhà:

10 x 1 = 10 (m)

Diện tích căn nhà:

20 x 10 = 200 (m2)

Ao hình vuông có cạnh dài là:

10 x 2 = 20 (m)

Diện tích ao là:

20 x 20 = 400 (m2)

Diện tích phần đất còn lại là:

2000 – (400 + 200) = 1400 (m2)

Khoanh vào câu B

Toán 5Trả lời