Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Toán Tiểu học

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân sốToán 5. Mục tiêu giúp học sinh củng cố các kĩ năng thực hiện phép cộng và phép trừ hai phân số.1. Bài giảng

Video bài giảng: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

2. Kiến thức

a) Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ:

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

b) Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Ví dụ:

Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số


3. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 5 trang 10)

Tính:

a) \dfrac{6}{7} + \dfrac{5}{8} ;        \dfrac{3}{5} - \dfrac{3}{8}

c) \dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{6} ;        \dfrac{4}{9} 1 \dfrac{1}{6}

Hướng dẫn: Ta quy đồng mẫu số các phân số, rồi cộng (hoặc trừ) các tử số với nhau, giữ nguyên mẫu số

Bài giải

a) \dfrac{6}{7} + \dfrac{5}{8} = \dfrac{48}{56} + \dfrac{35}{56} = \dfrac{83}{56}

b) \dfrac{3}{5} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{24}{40} - \dfrac{15}{40} = \dfrac{9}{40}

c) \dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{6} = \dfrac{3}{12} + \dfrac{10}{12} = \dfrac{13}{12}

(Cách khác:

\dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{6} = \dfrac{6}{24} + \dfrac{20}{24} = \dfrac{26}{24} )

d) \dfrac{4}{9} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{8}{18} - \dfrac{3}{18} = \dfrac{5}{18}

(Cách khác:

\dfrac{4}{9} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{24}{54} - \dfrac{9}{54} = \dfrac{15}{54} )

Bài 2 (SGK Toán 5 trang 10)

Tính:

a) 3 + \dfrac{2}{5} ;        b) 4 - \dfrac{5}{7}

c) 1 - \left( \dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{3} \right)

Hướng dẫn: số tự nhiên được viết dưới dạng phân số có mẫu số là 1. Sau đó quy đồng rồi cộng (hoặc trừ) các phân số.

Bài giải

a) 3 + \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{1} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{15}{5} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{17}{5}

b) 4 - \dfrac{5}{7} = \dfrac{4}{1} - \dfrac{5}{7} = \dfrac{28}{7} - \dfrac{5}{7} = \dfrac{23}{7}

c)
Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số - Toán 5

Bài 3 (SGK Toán 5 trang 10)

Một hộp bóng có \dfrac{1}{2} số bóng màu đỏ, \dfrac{1}{3} số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ bóng màu vàng ?

Hướng dẫn:

– Xem toàn bộ bóng trong hộp là 1 đơn vị.

– Tìm số bóng màu vàng, ta lấy 1 trừ đi phân số chỉ số bóng màu đỏ và màu xanh.

Bài giải

Phân số chỉ số bóng màu đỏ và màu xanh là:

\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6} (số bóng)

Phân số chỉ số bóng màu vàng là:

1 - \dfrac{5}{6} = \dfrac{1}{6} (số bóng)

Đáp số: \dfrac{1}{6} số bóng

Toán 5Trả lời