Danh từ chung và danh từ riêngI. Nhận xét:

1. Tìm các từ có nghĩa như sau:

a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b. Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c. Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d. Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

Trả lời

a. Sông

b. Cửu Long

c. Vua

d. Lê Lợi

Xem chi tiết

 

Video bài giảng:

 

2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào ?

– So sánh a với b

– So sánh c với d

Trả lời

– So sánh a với b:

a. sông: tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn.

b. Cửu Long: tên riêng của một dòng sông.

– So sánh c với d:

c. vua: tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d. Lê Lợi: tên riêng của một vị vua.

Xem chi tiết

 

3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau ?

– So sánh a với b

– So sánh c với d

Trả lời

– So sánh a với b: tên chung của dòng nước chảy tương đối lớn (sông) không viết hoa. Tên riêng chỉ một dòng sông cụ thể (Cửu Long) viết hoa.

– So sánh c với d: tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến (vua) không viết hoa. Tên riêng của một vị vua cụ thể (Lê Lợi) viết hoa.

Xem chi tiết

 


II. Ghi nhớ:

1. Danh từ chung là tên của một loại sự vật.

VD: sách vở ; núi ;….

2. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

VD: sách Tiếng Việt ; Trường Sơn ;..

III. Luyện tập:

1. Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau:

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Theo HOÀI THANH và THANH TỊNH

Trả lời

– Danh từ chung:

núi/ dòng/ sông/ dãy/ mặt/ sông/ ánh/ nắng/ đường/ dãy/ nhà/ trái/ phải/ giữa/ trước.

– Danh từ riêng:

Chung/ Lam/ Thiên Nhẫn/ Trác/ Đại Huệ/ Bác Hồ.

Xem chi tiết

 

2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ?

Trả lời

– Nguyễn Lê Hoàng Anh ; Trần Anh Trí ; Lương Quốc Minh

– Hồ Thị Như Quỳnh ; Lê Nguyễn Thảo Vy ; Võ Ngọc Cẩm

Họ và tên các bạn ấy là danh từ riêng: vì chỉ một người cụ thể, do đó luôn luôn phải viết hoa.

Xem chi tiết

 

Luyện từ và câu 4Trả lời

© 2024 Yoga Newclip - Theme by WPEnjoy