Tính chất kết hợp của phép cộng – Toán lớp 4

Tính chất kết hợp của phép cộng

Categories :

Tính chất kết hợp của phép cộngToán lớp 4. Mục tiêu bài học giúp học sinh nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng. Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:

a b c (a + b) + c a + (b + c)
5 4 6 (5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15 5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15
35 15 20 (35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70 35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70
28 49 51 (28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128 28 + (49 +51) = 28 + 100 = 128

Video bài giảng:

 

Ta thấy giá trị của (a +b) + c và của a + (b + c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:

(a + b) + c = a + (b + c)

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a +b + c như sau:

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)


2. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 45)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)      3254 + 146 + 1698

4367 + 199 + 501

4400 + 2148 + 252

b)        921 + 898 + 2079

1255 + 436 + 145

467 + 999 + 9533

Bài giải

Tính chất kết hợp của phép cộng - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 45)

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt:

Tính chất kết hợp của phép cộng - Toán 4

Bài giải

Số tiền cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được là:

75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 950 000 đồng.

Xem chi tiết

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 45)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 = … + a = …

b) 5 + a = … + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + …) = a + …

Bài giải

a) a + 0 = 0 + a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Xem chi tiết

 

Toán 4Leave a Reply