Bài giảng điện tử: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Thư viện bài giảng điện tử

Bài giảng: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Môn: Toán lớp 4

Bài: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên


Lý thuyết cần nhớ về so sánh các số tự nhiên
1. So sánh các số tự nhiên:
Trong hai số tự nhiên
– Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
– Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.
– Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
2. Xếp thứ tự các số tự nhiên:
Vì có thể so sánh các số tự nhiên nên có thể xếp thứ tự các số tự nhiên từ bé đến lớn hoặc ngược lại.Trả lời