Bài giảng điện tử: Biểu thức có chứa ba chữ

Thư viện bài giảng điện từ

Bài giảng điện tử: Biểu thức có chứa ba chữ

Môn: Toán lớp 4

Bài: Biểu thức có chứa ba chữ


Bài giảng điện tử: Biểu thức có chứa ba chữ
a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.
– Nếu a = 2; b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9 ;
9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.
– Nếu a = 5; b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6 ;6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.
– Nếu a = 1; b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3 ;
3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.
Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.Trả lời