Tòa Đô Chánh Sài Gòn

Tòa Đô Chánh – đường Lê Thánh Tôn. Sài Gòn 1968
Photo by Pierre Nordique
Sài Gòn xưa