Hai đường thẳng vuông góc – Toán 4

Hai đường thẳng vuông gócToán lớp 4. Mục tiêu, giúp học sinh có biểu tượng về hai đường vuông góc.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng vuông góc - Toán lớp 4

Video bài giảng:

 

Kết luận: Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi: hai đường thẳng đó cắt nhau tại một điểm và tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh.


2. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 50)

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không.

Hai đường thẳng vuông góc - Toán 4

Bài giải

– Hai đường thẳng IH và IK : vuông góc với nhau.

– Hai đường thẳng MP và MQ : không vuông góc với nhau.

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 50)

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Hai đường thẳng vuông góc

Bài giải

AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau

BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau

CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau

DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau

Xem chi tiết

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 50)

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Bài giải

Các cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau là:

a)     Góc đỉnh E là góc vuông nên AE và DE là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh D là góc vuông nên ED và CD là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

b)     Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và PN là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh P là góc vuông nên NP và QP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Xem chi tiết

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 50)

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Bài giải

a)      DA và BA là cặp cạnh vuông góc với nhau

AD và CD là cặp cạnh vuông góc với nhau

b)     AB và CB cắt nhau mà không vuông góc với nhau

BC và DC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Hai đường thẳng song song


Trả lời