Luyện tập chung trang 131 – 132

Luyện tập chung trang 131 – 132Toán 4. Mục tiêu rèn kỹ năng cộng và trừ phân số, biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số.Toán lớp 4 – Trang web học Toán Tiểu học.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Luyện tập chung trang 131 – 132”

II. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 131)

Tính:

a) \dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{4} ;       b) \dfrac{3}{5} + \dfrac{9}{8}

c) \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{7} ;       d) \dfrac{11}{5} - \dfrac{4}{3}

Bài giải

a) \dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{4} = \dfrac{8}{12} + \dfrac{15}{12} = \dfrac{8 + 15}{12} = \dfrac{23}{12}

b) \dfrac{3}{5} + \dfrac{9}{8} = \dfrac{24}{40} + \dfrac{45}{40} = \dfrac{24 + 45}{3} = \dfrac{69}{40}

c) \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{21}{28} - \dfrac{8}{28} = \dfrac{21 - 8}{28} = \dfrac{13}{28}

d) \dfrac{11}{5} - \dfrac{4}{3} = \dfrac{33}{15} - \dfrac{20}{15} = \dfrac{33 - 20}{15} = \dfrac{13}{15}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 131)

Tính:

a) \dfrac{4}{5} + \dfrac{17}{25} ;        b) \dfrac{7}{3} - \dfrac{5}{6}

c) 1 + \dfrac{2}{3} ;        b) \dfrac{9}{2} - 3

Bài giải

a) \dfrac{4}{5} + \dfrac{17}{25} = \dfrac{20}{25} + \dfrac{17}{25} = \dfrac{20 + 17}{25} = \dfrac{37}{25}

b) \dfrac{7}{3} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{14}{6} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{14 - 5}{6} = \dfrac{9}{6} = \dfrac{3}{2}

c) 1 + \dfrac{2}{3} = \dfrac{3}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{3 + 2}{3} = \dfrac{5}{3}

d) \dfrac{9}{2} - 3 = \dfrac{9}{2} - \dfrac{6}{2} = \dfrac{9 - 6}{2} = \dfrac{3}{2}


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 132)

Tìm x:

a)  x +  \dfrac{4}{5} = \dfrac{3}{2}

b)  x \dfrac{3}{2} = \dfrac{11}{4}

c) \dfrac{25}{3} x = \dfrac{5}{6}

Bài giải

Luyện tập chung trang 131-132 - Toán 4

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 132)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \dfrac{12}{17} + \dfrac{19}{17} + \dfrac{8}{17}

b) \dfrac{2}{5} + \dfrac{7}{12} + \dfrac{13}{12}

Bài giải

a) \dfrac{12}{17} + \dfrac{19}{17} + \dfrac{8}{17} = \left( \dfrac{12}{17} + \dfrac{8}{17} \right) + \dfrac{19}{17} = \dfrac{20}{17} + \dfrac{19}{17} = \dfrac{39}{17}

b) \dfrac{2}{5} + \dfrac{7}{12} + \dfrac{13}{12} = \dfrac{2}{5} + \left( \dfrac{7}{12} + \dfrac{13}{12} \right) = \dfrac{2}{5} + \dfrac{20}{12} = \dfrac{2}{5} + \dfrac{5}{3} = \dfrac{6}{15} + \dfrac{25}{15} = \dfrac{31}{15}

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 132)

Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có \dfrac{2}{5} số học sinh học Tiếng Anh và \dfrac{3}{7} số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp ?

Tóm tắt:

Học sinh học Tiếng Anh: \dfrac{2}{5} học sinh cả lớp

Học sinh học Tin học: \dfrac{3}{7} học sinh cả lớp

Cả hai môn: ? phần học sinh cả lớp

Bài giải 

Số phần học sinh học Tin học và Tiếng Anh là:

\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{7} = \dfrac{29}{35} (học sinh)

Đáp số: \dfrac{29}{35} học sinh

Toán 4Trả lời