Luyện tập chung trang 48 – Toán 4

Luyện tập chung trang 48Toán lớp 4. Mục tiêu bài học, giúp học sinh củng cố kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ, vận dụng một số tính chất của phép cộng, tính giá trị biểu thức số. Củng cố về giải bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Video bài giảng “Luyện tập chung trang 48” :

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 48)

Tính rồi thử lại:

a.      35269 + 27485

80326 – 45719

b.      48796 + 63584

10000 – 8989

Bài giải

Luyện tập chung trang 48 - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 48)

Tính giá trị của biểu thức:

a)      570 – 225 – 167 + 67

168 x 2 : 6 x 4

b)      468 : 6 + 61 x 2

5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

Bài giải

a)     570 – 225 – 167 + 67 = 345 – 167 + 67

= 178 + 67

= 245

      168 x 2 : 6 x 4 = 336 : 6 x 4

 = 56 x 4

 = 224

b)       468 : 6 + 61 x 2 = 78 + 122

= 200

   5625 – 5000 : (726 : 6 – 113) = 5625 – 5000 : (121 – 113)

= 5625 – 5000 : 8

= 5625 – 625

= 5000

Xem chi tiết


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 48)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a.        98 + 3 + 97 + 2

56 + 399 + 1 + 4

b.      364 + 136 + 219 + 181

178 + 277 + 123 + 422

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn , … lại với nhau.

Bài giải

a.   98 + 3 + 97 + 2 = (98 + 2) + (3 + 97)

  = 100 + 100

  = 200

  56 + 399 + 1 + 4 = (56 + 4) + (399 + 1)

= 60 + 400

= 460

b.   364 + 136 + 219 + 181 = (364 + 136) + (219 + 181)

= 500 + 400

= 900

      178 + 277 + 123 + 422 = (178 + 422) + (277 + 123)

= 600 + 400

= 1000

Xem chi tiết

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 48)

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ?

Tóm tắt :

Luyện tập chung trang 48 - Toán 4

Bài giải

Cách 1

Số lít nước thùng bé chứa là :

(600 −120) : 2 = 240 (l)

Số lít nước thùng to chứa là :

240 + 120 = 360 (l)

Đáp số: Thùng bé: 240 lít

Thùng to: 360 lít

Cách 2

Số lít nước thùng to chứa là :

(600 + 120) : 2 = 360 (l)

Số lít nước thùng bé chứa là :

600 – 360 = 240 (l)

Đáp số: Thùng bé: 240 lít

Thùng to: 360 lít

Xem chi tiết

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 48)

Tìm x :

a) x x 2 = 10

b) x : 6 = 5

Bài giải

Luyện tập chung trang 48

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


Trả lời