Phép cộng phân số (tiếp theo)

Phép cộng phân số (tiếp theo)Toán 4. Mục tiêu giúp học sinh nhận biết phép cộng hai phân số khác mẫu số. Biết cộng hai phân số khác mẫu số.Toán lớp 4 – Trang web hướng dẫn học Toán Tiểu học.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Phép cộng phân số (tiếp theo)”

II. Kiến thức

Thực hiện phép tính: \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}

Ta cần đưa phép cộng này về phép cộng hai phân số cùng mẫu số:

* Quy đồng mẫu số hai phân số:

\dfrac{1}{2} = \dfrac{1 \times 3}{2 \times 3} = \dfrac{3}{6}

\dfrac{1}{3} = \dfrac{1 \times 2}{3 \times 2} = \dfrac{2}{6}

* Cộng hai phân số:

\dfrac{1}{2 } + \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{6} + \dfrac{2}{6} = \dfrac{5}{6}

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.


III. Bài tập

Bài tập 1 (SGK Toán 4 trang 127)

Tính:

a) \dfrac{2}{3} + \dfrac{3}{4} ;        b) \dfrac{9}{4} + \dfrac{3}{5}

c) \dfrac{2}{5} + \dfrac{4}{7} ;        d) \dfrac{3}{5} + \dfrac{4}{3}

Bài giải

a) \dfrac{2}{3} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{12} + \dfrac{9}{12} = \dfrac{17}{12}

b) \dfrac{9}{4} + \dfrac{3}{5} = \dfrac{45}{20} + \dfrac{12}{20} = \dfrac{57}{20}

c) \dfrac{2}{5} + \dfrac{4}{7} = \dfrac{14}{35} + \dfrac{20}{35} = \dfrac{34}{35}

d) \dfrac{3}{5} + \dfrac{4}{3} = \dfrac{9}{15} + \dfrac{20}{15} = \dfrac{29}{15}

Bài tập 2 (SGK Toán 4 trang 127)

Tính (theo mẫu)

Mẫu:   

\dfrac{13}{21} + \dfrac{5}{7} = \dfrac{13}{21} + \dfrac{5 \times 3}{7 \times 3} = \dfrac{13}{21} + \dfrac{15}{21} = \dfrac{28}{21}

a) \dfrac{3}{12} + \dfrac{1}{4} ;       b) \dfrac{4}{25} + \dfrac{3}{5}

c) \dfrac{26}{81} + \dfrac{4}{27} ;      d) \dfrac{5}{64} + \dfrac{7}{8}

Bài giải

a) \dfrac{3}{12} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{12} + \dfrac{1 \times 3}{4 \times 3} = \dfrac{3}{12} + \dfrac{3}{12} = \dfrac{6}{12}

b) \dfrac{4}{25} + \dfrac{3}{5} = \dfrac{4}{25} + \dfrac{3 \times 5}{5 \times 5} = \dfrac{4}{25} + \dfrac{15}{25} = \dfrac{19}{25}

c) \dfrac{26}{81} + \dfrac{4}{27} = \dfrac{26}{81} + \dfrac{4 \times 3}{27 \times 3} = \dfrac{26}{81} + \dfrac{12}{81} = \dfrac{38}{81}

d) \dfrac{5}{64} + \dfrac{7}{8} = \dfrac{5}{64} + \dfrac{7 \times 8}{8 \times 8} = \dfrac{5}{56} + \dfrac{56}{64} = \dfrac{61}{64}

Bài tập 3 (SGK Toán 4 trang 127)

Một xe ô tô giờ đầu chạy được \dfrac{3}{8} quãng đường, giờ thứ hai chạy được \dfrac{2}{7} quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường ?

Bài giải

Sau hai giờ ô tô chạy được số phần của quãng đường là:

\dfrac{3}{8} + \dfrac{2}{7} = \dfrac{37}{56} (quãng đường)

Đáp số: \dfrac{37}{56} quãng đường

Toán lớp 4Trả lời