So sánh hai phân số khác mẫu số

So sánh hai phân số khác mẫu sốToán lớp 4. Giúp học sinh biết so sánh hai phân số khác mẫu số. Củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số.Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng

II. Kiến thức

So sánh hai phân số \dfrac{2}{3} \dfrac{3}{4}

– Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số

Mẫu số chung: 12 (3 x 4 = 12)

\dfrac{2}{3} = \dfrac{2 \times 4}{3 \times 4} = \dfrac{8}{12}

\dfrac{3}{4} = \dfrac{3 \times 3}{4 \times 3} = \dfrac{9}{12}

– Bước 2: So sánh hai phân số có cùng mẫu số

\dfrac{8}{12} < \dfrac{9}{12}    (vì 8 < 9)

– Bước 3: Kết luận

\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4}

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. 


III. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 122)

So sánh hai phân số

a)    \dfrac{3}{4} \dfrac{4}{5}

b)    \dfrac{5}{6} \dfrac{7}{8}

c)    \dfrac{2}{5} \dfrac{3}{10}

Bài giải

a) Mẫu số chung: 20  (4 x 5 = 20)

\dfrac{3}{4} = \dfrac{3 \times 5}{4 \times 5} = \dfrac{15}{20} ;    \dfrac{4}{5} = \dfrac{4 \times 4}{5 \times 4} = \dfrac{16}{20}

\dfrac{15}{20} < \dfrac{16}{20} nên \dfrac{3}{4} < \dfrac{4}{5}

b) Mẫu số chung: 48  (6 x 8 = 48)

\dfrac{5}{6} = \dfrac{5 \times 8}{6 \times 8} = \dfrac{40}{48} ;    \dfrac{7}{8} = \dfrac{7 \times 6}{8 \times 6} = \dfrac{42}{48}

\dfrac{40}{48} < \dfrac{42}{48} nên \dfrac{5}{6} < \dfrac{7}{8}

c) Mẫu số chung: 10

\dfrac{2}{5} = \dfrac{2 \times 2}{5 \times 2} = \dfrac{4}{10} ;     giữ nguyên phân số \dfrac{3}{10}

\dfrac{4}{10} > \dfrac{3}{10} nên \dfrac{2}{5} > \dfrac{3}{10}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 122)

Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

a) \dfrac{6}{10} \dfrac{4}{5} ;     b) \dfrac{3}{4} \dfrac{6}{12}

Bài giải

a) Rút gọn phân số \dfrac{6}{10}

\dfrac{6}{10} = \dfrac{6 : 2}{10 : 2} = \dfrac{3}{5} ;     giữ nguyên phân số \dfrac{4}{5}

\dfrac{3}{5} < \dfrac{4}{5} nên \dfrac{6}{10} < \dfrac{4}{5}

b) Rút gọn phân số \dfrac{6}{12}

\dfrac{6}{12} = \dfrac{6 : 3}{12 : 3} = \dfrac{2}{4} ;     giữ nguyên phân số \dfrac{3}{4}

\dfrac{3}{4} > \dfrac{2}{4} nên \dfrac{3}{4} > \dfrac{6}{12}

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 122)

Mai ăn \dfrac{3}{8} cái bánh, Hoa ăn \dfrac{2}{5} cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn ?

Bài giải

Quy đồng mẫu số hai phân số:

Mẫu số chung: 40

\dfrac{3}{8} = \dfrac{3 \times 5}{8 \times 5} = \dfrac{15}{40}

\dfrac{2}{5} = \dfrac{2 \times 8}{5 \times 8} = \dfrac{16}{40}

\dfrac{15}{40} < \dfrac{16}{40} nên \dfrac{3}{8} < \dfrac{2}{5}

Vậy Hoa ăn nhiều hơn.

Toán 4Trả lời